Komisja za rozdziałem organizacyjnym między SN a jego Izbą Dyscyplinarną

Z przyjętej poprawki PiS do projektu wynika, że szef kancelarii prezesa Izby Dyscyplinarnej – podobnie jak szef kancelarii I prezesa SN – będzie miał wynagrodzenie ustalane na poziomie sekretarzy stanu. Pierwotnie w prezydenckim projekcie było przewidziane, że szef kancelarii prezesa Izby Dyscyplinarnej miałby mieć wynagrodzenie na poziomie podsekretarza stanu.

Z prezydenckiego projektu wynika, że prezes tej Izby, lub upoważniona przez niego osoba, będzie decydowała w sprawach prawa pracy w stosunku do osób wykonujących w niej czynności służbowe.

Wcześniej komisja odrzuciła poprawkę Nowoczesnej, która chciała, żeby Izba Dyscyplinarna SN nie miała osobnej kancelarii.

Michał Szczerba (PO) prosił o uzasadnienie wprowadzenia tego rozdziału i – jego zdaniem – de facto tworzenia osobnego sądu w ramach SN. „Nie mamy waszego płaszcza i co nam zrobicie, takie jest to uzasadnienie” – mówił Szczerba nawiązując do dialogów z filmu „Miś”. „I co nam zrobicie?” – odpowiedziała Krystyna Pawłowicz (PiS).

Dyskusję wśród członków komisji wywołała też kwestia wiążąca się z długo omawianą instytucją skargi nadzwyczajnej. 74-stronicowy projekt zakłada m.in. badanie przez SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Na rozpatrzenie oczekuje jeszcze poprawka PiS do przepisów przejściowych projektu, która ograniczyłaby stosowanie tej skargi przez wykreślenie zapisu o możliwości jej składania od orzeczeń z 20 lat wstecz. Skargę można by wnosić w pięć lat od uprawomocnienia się skarżonego orzeczenia.

Zgodnie z przepisem – zmodyfikowanym przez jedną z poprawek PiS – jeśli I prezes SN lub prezes SN uzna, że „ochrona praworządności i sprawiedliwości społecznej to uzasadniają, zwłaszcza w przypadku rozpatrywania skargi nadzwyczajnej”, to może on powołać „uczestnika postępowania występującego w charakterze rzecznika interesu społecznego”.

Przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Waldemar Żurek mówił, że już obecnie taką funkcję może pełnić prokurator, jeśli przystąpi do postępowania. Do spraw, jak dodał, mogą też przystępować organizacje pozarządowe.

Prezydencki minister Paweł Mucha odpowiedział, że sprawy rozpatrywane w ramach skargi nadzwyczajnej „mogą być takiej doniosłości, że jest potrzeba funkcjonowania takiego rzecznika”.

Posłowie PO zwracali natomiast uwagę, że skoro przepis mówi o tym, iż rzecznik ma być powoływany „zwłaszcza w sprawach skarg nadzwyczajnych”, to czy może być też powołany w innych postępowaniach przed SN np. dyscyplinarnych. „Jak jest +zwłaszcza+, to widać, że w innych też może” – odpowiedział przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz (PiS).

Obecnie trwa przerwa w obradach komisji, które powinny zostać wznowione po godz. 13.30. Komisja zakończyła prace nad dziewięcioma z dziesięciu rozdziałów projektu i 100 z 132 artykułów; rozpatrzyła 21 z 34 poprawek PiS.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.