Komisja sprawiedliwości zarekomendowała Wojciechowskiego na sędziego TK

&lt![CDATA[

Za rekomendacją dla Wojciechowskiego głosowało 15 członków komisji, sześciu posłów było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej kandydat wysłuchał kilkunastu pytań, zadanych głównie przez posłów opozycji i dotyczących m.in. funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, oceny ostatniego projektu PiS dotyczącego nowelizacji w przepisach o ustroju sądów, a także wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Izby Dyscyplinarnej SN i zagadnień nadrzędności prawa unijnego nad krajowym.

„Nie mam wątpliwości, że na pierwszym miejscu jest konstytucja. (…) Zdecydowanie w Polsce jest prymat konstytucji polskiej nad wszystkimi innymi prawami organizacji międzynarodowych” – powiedział Wojciechowski.

Wojciechowski odpowiadał też na pytania dotyczące politycznych powiązań. „Myślę, że jestem kandydatem zaskakującym, gdyż takich powiązań nie mam” – zapewnił posłów z komisji.

„Rzeczywiście dostałem propozycję ze strony Porozumienia Jarosława Gowina, jako koalicjanta szerokiej koalicji sprawującej w Sejmie władzę. Powiem, że mój kontakt z premierem Gowinem i Porozumieniem nie był natury politycznej, był natury administracyjnej, czyli przyjeżdżałem jako prorektor (Uniwersytetu Wrocławskiego – PAP) na posiedzenia do ministerstwa i tam wykonywałem pracę administracyjną polegającą na opiniowaniu zarówno w zespole zajmującym się sprawami finansowymi oraz w innych zespołach w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich” – mówił Wojciechowski.

Wojciechowski został też zapytany o definicję małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. „Trzeba powiedzieć tak: jest wyraźnie powiedziane na temat małżeństwa, że jest to małżeństwo kobiety i mężczyzny. W tym przypadku – tego jestem pewien – taka była intencja ustawodawcy konstytucyjnego, tak konstytucja jest napisana i myślę, że celowo ten fragment tak napisano, żeby była kropka” – powiedział. Dodał jednak, że konstytucja nie zakazuje innych związków międzyludzkich niż małżeństwo. „Miejmy tego świadomość” – podkreślił.

Pytany o neutralność światopoglądową, Wojciechowski odparł, że jest to „niezmiernie ważny element cywilizacji europejskiej”. „Dlatego że kosztowała ona miliony istnień, kosztowała wiele cierpienia” – dodał.

Z kolei Arkadiusz Mularczyk (PiS) pytał kandydata do TK o uchwałę podjętą na Uniwersytecie Wrocławskim z grudnia 2015 r., która krytycznie odnosiła się do ówczesnych działań władz wobec Trybunału Konstytucyjnego.

„Uchwała była podejmowana świeżo po tym, gdy ustępujący Sejm wybrał sędziów dodatkowych, była kwestia i polityczna i prawna, bo to był 2015 r. Uchwała nie była wcześniej zgłoszona, dyskusja nad nią się odbyła. Uważałem, że skoro nie są to uchwały częste, nie jest to jakaś seria, to w tym przypadku po obywatelsku, bo jestem zwolennikiem porozumienia (…), tak traktowałem ten tekst, jako ogólne wezwanie do przestrzegania praworządności. Nie było tam wskazanych ani sił politycznych, ani żadnej aluzji” – odpowiedział Wojciechowski. Dodał, że przekroczenie zasad w sprawie wyboru sędziów do TK nastąpiło jeszcze pod koniec kadencji Sejmu, w którym większość miała koalicja PO-PSL.

Wojciechowski nie odniósł się w odpowiedziach do pytań dotyczących spraw bieżących, gdyż – jak zaznaczył – może nimi zajmować się w TK i nie chce doprowadzić do sytuacji skutkującej koniecznością jego wyłączenia ze składu orzekającego.

Rafał Wojciechowski urodził się 5 września 1969 r. w Warszawie. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy zajmował się m.in. sądownictwem polubownym, któremu poświęcił kilkanaście publikacji.

W 1998 r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2011 r. został powołany na stanowisko notariusza.

Od 2013 r. Wojciechowski zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2014 r. sprawuje funkcję kierownika Pracowni Europejskiej Kultury Prawnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wojciechowski jest także redaktorem tematycznym czasopisma „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” wydawanego przez ten wydział oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.

W kwietniu 2016 r. Wojciechowski został wybrany na prorektora do spraw studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. W latach 2016-2019 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kilkakrotnie powoływał go jako członka zespołów eksperckich.

Pod koniec listopada Sejm wybrał na sędziów Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Stelinę. 5 grudnia prezydent przyjął od nich ślubowanie.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *