Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 12)

Odmiennie niż w przypadku sprzedaży przedmiotów, nieruchomość może zostać zbyta wyłącznie w drodze licytacji publicznej, której termin nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 dni od doręczenia zobowiązanemu opisu i jej oszacowania. Licytacja odbywa się publicznie, w obecności i pod nadzorem kierownika komórki organizacyjnej urzędu skarbowego prowadzącego egzekucję administracyjną, zwanego komornikiem skarbowym. Aby organ egzekucyjny mógł przystąpić do licytacji, podmioty w niej uczestniczące wskazane w art. 111 par. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, mają obowiązek wnieść wadium. Wynosi ono 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości. Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, a pozostałym zwraca się je niezwłocznie. Podkreślić przy tym należy, że nabywca, który nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium. Prawo własności zajętych nieruchomości będących przedmiotem licytacji, zwane przybiciem, nabywa osoba, która zaoferowała najwyższą cenę, uzyskała przybicie i zapłaciła całą cenę we wskazanym terminie. Ostatnim etapem egzekucji z nieruchomości jest jej przyznanie. Dla nadania własności nieruchomości potrzebne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, tj. postanowienie o przybiciu musi być ostateczne oraz nabywca musi wykonać warunki licytacyjne, czyli zapłacić cenę nabycia. Spełnienie tych warunków umożliwia organowi egzekucyjnemu wydanie postanowienia o przyznaniu własności wylicytowanej nieruchomości.

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 12)>>

Na koniec tej części komentarza omawiamy ostatnią czynność w egzekucji o charakterze pieniężnym, czyli podział kwoty uzyskanej w postępowaniu egzekucyjnym.

Kolejna część komentarza ukaże się 22 listopada

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji

Dotychczas w tygodniku Samorząd i Administracja komentowaliśmy ustawy:

● z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

● z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

● z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

● z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

● z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

● z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, chodzi o program 500+

● z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

● z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Poprzednie części komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ukazały się:

cz. 1 – 23 listopada 2016 r. (nr 226)

cz. 2 – 21 grudnia 2016 r. (nr 246)

cz. 3 – 18 stycznia 2017 r. (nr 12)

cz. 4 – 15 lutego 2017 r. (nr 32)

cz. 5 – 22 marca 2017 r. (nr 57)

cz. 6 – 19 kwietnia 2017 r. (nr 76)

cz. 7 – 24 maja 2017 r. (nr 99)

cz. 8 – 21 czerwca 2017 r. (nr 118)

cz. 9 – 19 lipca 2017 r. (nr 138)

cz. 10 – 16 sierpnia 2017 (nr 157)

cz. 11 – 20 września 2017 (nr 182)

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go na EDGP>>

Wykaz skrótów

k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

k.m. – ustawa z 18 września 2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 66)

k.p.a. – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

k.p.c. – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)

k.s.h. – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577)

r.r.z.s. – rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1287).

u.g.n. – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2126 ze zm.)

u.k.u.r. – ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.)

u.k.w.h. – ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 ze zm.)

u.l.z.b.h. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1771)

u.o. – ustawa z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 238 ze zm.)

u.o.p. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

u.p.e.a. – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.)

u.ż.ś. – ustawa z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1458 ze zm.)

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *