Kary dla gwałcicieli będą znacznie surowsze

Obietnica ta padła w kontekście bulwersującej sprawy zbiorowego zgwałcenia i więzienia przez 10 dni 26-letniej mieszkanki Łodzi. Kobieta po kilku operacjach zmarła. – Ufam, że rząd podzieli moją opinię o konieczności radykalnego zaostrzenia kar właśnie wobec sprawców tych najokrutniejszych przestępstw seksualnych, które zdarzają się w Polsce – podkreślił Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej.

PG odwołał też ze stanowiska zastępcę szefa łódzkiej prokuratury rejonowej odpowiedzialnego za nadzorowanie śledztwa w sprawie brutalnego zgwałcenia, a wobec prokuratora bezpośrednio prowadzącego to postępowanie wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Jak podkreślił zastępca PG Krzysztof Sierak, łódzcy śledczy dopuścili się licznych błędów i zaniedbań, m.in. dokonali bardzo pobieżnej oceny materiału dowodowego, a w efekcie postawili sprawcom zarzuty nieodzwierciedlające rzeczywistego przebiegu zdarzenia; nie skierowali wniosku o tymczasowy areszt wobec jednego z podejrzanych; w opisie czynu nie uwzględnili, że wobec pokrzywdzonej stosowano przemoc oraz dręczono ją w trakcie więzienia, a także zaniechali podjęcia podstawowych czynności dowodowych, które powinny być przeprowadzone niezwłocznie. W ocenie Sieraka sprawcy zastosowali środki, które uprawniały prokuratorów do przyjęcia surowszej kwalifikacji czynu, a mianowicie działania ze szczególnym okrucieństwem zagrożonego co najmniej 5 latami pozbawienia wolności.

Obok zaostrzenia kar za wyjątkowo brutalne zgwałcenia Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza także zlikwidować przedawnienia w przypadku najcięższych przestępstw popełnionych na tle seksualnym przeciwko zdrowiu i życiu (m.in. zabójstwa w związku ze zgwałceniem zagrożonego karą dożywotniego pozbawienia wolności).

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *