Karanie za odmowę usługi ze względu na światopogląd? TK wyłączył sędziego Wyrembaka ze sprawy

&lt![CDATA[

Pierwotnie w zeszłą środę TK miał ogłosić wyrok w sprawie konstytucyjności karania za odmowę usługi ze względu na światopogląd bądź wyznawaną religię. Problem wyniknął w związku ze sprawą łódzkiego drukarza, który odmówił druku plakatów fundacji LGBT.

Trybunał miał rozpoznać sprawę w składzie pięciu sędziów – przewodniczący sędzia Andrzej Zielonacki, sprawozdawca wiceprezes TK Mariusz Muszyński oraz Zbigniew Jędrzejewski, Leon Kieres i Jarosław Wyrembak. We wtorek TK poinformował o odroczeniu ogłoszenia wyroku.

Wcześniej – w zeszły piątek – RPO przekazał, iż wystosował wniosek dotyczący wyłączenia dwóch spośród pięciu sędziów wyznaczonych do tej sprawy – Muszyńskiego i Wyrembaka. „M. Muszyński i J. Wyrembak zostali wskazani przez Sejm na obsadzone prawidłowo 8 października 2015 r. stanowiska sędziego TK” – zaznaczył.

Ponadto Rzecznik wskazywał, że za wyłączeniem sędziego Wyrembaka „przemawia także brak jego bezstronności w tej sprawie – bo zajął już w niej stanowisko”. RPO zaznacza, iż sędzia ten był autorem ekspertyzy Biura Analiz Sejmowych pt. „Opinia prawna dotycząca pism w sprawie odwołania Pana dr. Adama Bodnara z zajmowanego stanowiska RPO – z powodu wielokrotnego sprzeniewierzenia się złożonemu ślubowaniu”.

„Wyraził w niej pogląd, że +ofiara propagandowej akcji radykalnych działaczy homoseksualnych zamiast wsparcia w realizacji swych praw sumienia i wolności gospodarczej, spotkała się z atakiem urzędującego RPO+ oraz, że pozbawione legitymacji prawnej jest działanie Rzecznika, motywowane założeniem, że +miał miejsce akt dyskryminacji z uwagi na orientację seksualną w odniesieniu do podmiotu, który nie jest osobą fizyczną i któremu – w związku z tym właśnie faktem – żadnej orientacji seksualnej przypisać nie można+. Cytowana wypowiedź dotyczy sprawy łódzkiego drukarza, a tym samym odnosi się bezpośrednio do przedmiotu orzekania” – głosił wtedy komunikat Biura Rzecznika.

W piątek RPO poinformował, że otrzymał postanowienie TK wydane w składzie trojga sędziów – Grzegorza Jędrejka, Julii Przyłębskiej i Michała Warcińskiego – na mocy którego wyłączono sędziego Wyrembaka ze sprawy dotyczącej odmowy wykonywania usług.

Wprawdzie w uzasadnieniu tej decyzji TK przywołał pogląd, że „wypowiedzenie opinii prawnej w formie publikacji naukowej czy w innej formie w kwestiach, które stały się później przedmiotem sprawy w Trybunale, nie uzasadnia wyłączenia sędziego z udziału w rozpoznawaniu sprawy”. Według TK opinia wyrażona przez sędziego Wyrembaka „nie była opinią wydaną w procesie legislacyjnym, dotyczącym przedmiotu kontroli TK”.

„Uwaga J. Wyrembaka, że Rzecznik mógł sprzeniewierzyć się ślubowaniu, nie musi bezwzględnie podważać jego bezstronności i obiektywizmu w kwestii oceny zgodności z konstytucją przedmiotu kontroli” – ocenił TK.

Jednak – jak dodał RPO – jednocześnie Trybunał wziął pod uwagę stanowisko samego sędziego Wyrembaka, który „odnosząc się do zarzutów Rzecznika, stwierdził, że dla zachowania najwyższych standardów bezstronności, powinien zostać wyłączony ze sprawy”. Biorąc pod uwagę to stanowisko, TK wyłączył sędziego Wyrembaka.

W odniesieniu do nieuwzględnionego wniosku o wyłączenie sędziego Muszyńskiego TK przypomniał zaś, iż wielokrotnie nie uwzględniał wniosków RPO w innych sprawach i nie wyłączał sędziów od ich rozpoznawania. W odniesieniu do argumentacji RPO, że kwestionowani przez niego sędziowie zostali wybrani do TK „na stanowiska już obsadzone”, Trybunał wskazywał za każdym razem, że „wątpliwości zgłaszane we wnioskach Rzecznika zostały ostatecznie rozstrzygnięte w licznych postanowieniach Trybunału o odmowie wyłączenia sędziego i linia orzecznicza w tym zakresie nie uległa żadnej zmianie”.

W sprawie zasad odmowy wykonania usługi wniosek do TK w grudniu 2017 r. skierował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Miał on związek z głośną sprawą Adama J., pracownika łódzkiej drukarni, który odmówił druku materiałów promujących treści homo-, bi- i transseksualne. Drukarz tłumaczył odmowę swoimi przekonaniami. Łódzki sąd w 2017 r. prawomocnie uznał go za winnego wykroczenia, ale zarazem odstąpił od wymierzenia mu kary. Już po złożeniu wniosku w TK – w czerwcu 2018 r. – Sąd Najwyższy oddalił kasację Ziobry złożoną od wyroku w sprawie drukarza.

Według RPO przepisy w tej kwestii są konstytucyjne. „Niewątpliwie w interesie pokrzywdzonego – strony słabszej, konsumenta będącego w sporze z przedsiębiorcą i ofiary dyskryminacji – jest możliwość skierowania do organów ścigania wniosku o ukaranie i wyeliminowanie niezgodnej z prawem dyskryminacji w oparciu o przepisy Kodeksu wykroczeń” – ocenia RPO.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.