Kanthak: KRS broni korporacjonizmu prawniczego i sędziowskiego

Według rzecznika resortu sprawiedliwości zarzuty KRS o niedostarczeniu przez kandydatów na asesorów części dokumentów, potrzebnych do podjęcia decyzji o mianowaniu ich na stanowiska asesorów, były nieprawdziwe.

Jak zaznaczył, część kandydatów była „na aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie”. „Te osoby przed rozpoczęciem aplikacji były zobligowane do przedłożenia takich zaświadczeń – dokładnie takich, jakie mają przedłożyć kandydaci na sędziów” – podkreślił Kanthak. „Druga grupa, to były osoby, które były referendarzami lub asystentami sędziów i mieli zdać egzamin w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, który miał zezwolić im na zostanie asesorami; te osoby przed przystąpieniem do egzaminu również przedkładały te zaświadczenia lekarskie” – dodał.

W ocenie Kanthaka argument KRS o braku w dokumentach kandydatów na asesorów „był pozamerytoryczny, był polityczny”. Według niego zmianę decyzji Krajowej Rady Sądownictwa „należy przyjąć z uznaniem, ale trzeba mieć świadomość, że głównym celem było uderzenie w ministra”.

Pytany, co mogą zrobić osoby, którym KRS nie zezwoliła na pełnienie obowiązków asesorów sądowych Kanthak wyjaśnił, że jedyna droga to dowołanie się do Sądu Najwyższego.

KRS ponownie rozpatrzyła kandydatury 255 asesorów z 265, co do których wyraziła sprzeciw. Rada zastosowała wobec nich przepis mówiący, że „w przypadku ujawnienia nowych okoliczności dotyczących osoby wskazanej we wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego albo asesora sądowego, Rada może z urzędu lub na wniosek uczestnika postępowania ponownie rozpatrzyć sprawę”. Za taką okoliczność KRS uznała złożenie przez asesorów „dokumentów, które powinny być podstawą podjęcia decyzji o mianowaniu na stanowisko asesora”.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.