Justyna Jezierska z HFPC o raporcie „Wolność zgromadzeń w praktyce polskich sądów”

&lt![CDATA[

 – Zauważyliśmy, że w Polsce wielu uczestników demonstracji staje przed sądami, zarówno w sprawach o wykroczenie, gdy odmówili przyjęcia mandatu wystawionego przez funkcjonariusza policji czy w sprawach karnych. Badaniu poddano rzetelność prowadzonych postępowań. Chodziło głównie o sprawy dotyczące wykroczeń takich jak naruszenie przepisów o prawie do zgromadzeń, np. zarzut przeszkadzania w niezakazanym zgromadzeniu, przeszkadzanie w ciszy nocnej, odmowa podania danych osobowych funkcjonariuszy. Reprezentanci HFPC obserwowali 142 sprawy w 16 sądach w całym kraju – wyjaśnia Justyna Jezierska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

– Ocenialiśmy kulturę procesu sądowego czyli jak zachowuje się skład sędziowski, oskarżyciel, jak wypowiadają się świadkowie, jaka jest atmosfera w sali. Zaobserwowaliśmy dużą stosowność postępowania; często przewodniczący tłumaczyli, pouczali o prawach i obowiązkach. Przy braku profesjonalnego obrońcy – adwokata czy radcy prawnego, wtedy wsparcie składu było jeszcze większe.  Ogólnie jeśli chodzi o sądy, to ocena jest bardzo pozytywna.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *