Jest skarga nadzywczajna PG w sprawie sędziego Waldemara Żurka

&lt![CDATA[

Sędzia Żurek, odnosząc się do tych informacji w rozmowie z PAP, ocenił, że skarga jest bezzasadna, jednostronna i instrumentalnie wykorzystywana przez prokuraturę. „Moim zdaniem jest to nadużycie Prokuratora Generalnego wobec mojej osoby. Oceniam to jako kolejną próbę wywierania na mnie presji” – powiedział PAP sędzia.

Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, w sprawie chodzi o spór dotyczący spłaty po rozwodzie kredytu zaciągniętego na budowę domu. Z informacji PAP wynika, że para będąca już w separacji, wzięła kredyt na budowę nowego domu dla sędziego. Zgodnie z ustaleniami po rozwodzie kredyt miał spłacać Żurek, co miało też wpłynąć na wysokość przyznanych alimentów.

Według informacji PAP, ostatecznie sędzia wniósł do sądu pozew, w którym domagał się od byłej żony zapłaty na jego rzecz połowy kwoty kredytu w wysokości ponad 64 tys. zł z odsetkami. Sąd I instancji przychylił się do pozwu i zasądził od pozwanej kobiety spłatę części kredytu. Po złożeniu apelacji Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej utrzymał ten wyrok.

Jak dowiedziała się PAP, pozwana złożyła wniosek do Prokuratora Generalnego o skierowanie do SN skargi nadzwyczajnej od tego orzeczenia. W konsekwencji skarga taka trafiła do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, który wydał wyrok w II instancji. Pismo zostanie następnie przesłane do Sądu Najwyższego.

Według informacji PAP w skardze Prokurator Generalny wniósł o uchylenie wyroku i ostateczne oddalenie powództwa o spłatę przez kobietę części kredytu. Jak podkreślono w skardze, z materiału dowodowego wynika, że całość środków z kredytu została przekazana sędziemu, a on sam nie udowodnił, że przekazał pozwanej część tych pieniędzy lub przeznaczył je na cele związane z wykończeniem domu.

Ponadto – zdaniem prokuratury – dla ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie nie ma znaczenia, że w umowie o podziale majątku kobieta nie domagała się spłaty całości zadłużenia przez sędziego Żurka. Z kolei w wyroku sąd uznał, że ustalenie to świadczy o tym, że pozwana musiała odnieść korzyść z kredytu. Zdaniem prokuratury to rozumowanie jest nieprawidłowe.

W skardze podkreślono też, że w momencie uzyskania kredytu kobieta mieszkała już w wykończonym domu. Prokurator Generalny zaznaczył również, że istnieją jednoznaczne dowody wskazujące, kto wykorzystał kredyt.

Waldemar Żurek w rozmowie z PAP ocenił, że skarga Prokuratora Generalnego w tej sprawie jest bezzasadna i jednostronna. Sędzia określił skierowanie tej skargi jako niebezpieczny precedens. „Jestem zadziwiony, że instytucja skargi nadzwyczajnej, która w założeniu ma służyć praworządności jest wykorzystywana instrumentalnie. Obawiałem się, że ta instytucja może być wykorzystywana do niszczenia ludzi, bo wzruszanie zakończonych prawomocnie spraw jest szalenie niebezpieczne” – dodał.

Jak wskazuje Żurek, postępowanie dowodowe we wszystkich instancjach wykazało jednoznacznie, że połowa kredytu na budowę jego niewielkiego domku – dziesięciokrotnie mniej wartego niż dom, który otrzymała była żona – została przeznaczona na dokończenie domu, w którym ona została z dziećmi po rozwodzie. „Dlatego Prokurator Generalny całkowicie mija się z prawdą” – podkreślił.

Sędzia wskazał, że przedmiot sporu, czyli sprawa o zapłatę, jest prawnie prosty i został rozstrzygnięty rzetelnie przez dwie instancje. Zauważył, że w tej sprawie trafiła też kasacja do Sądu Najwyższego. Podkreślił przy tym, że prokurator „próbuje w skardze przeprowadzać własną, subiektywną, jednostronną ocenę dowodów na podstawie akt”.

Krakowski sędzia poinformował też, że jego pełnomocnicy przygotowują odpowiedź na skargę. Zapowiedział przy tym, że jeśli dojdzie do postępowania w tej sprawie, to będzie wykazywał, że złożona skarga jest nie tylko bezzasadna, ale wykorzystywana przez prokuraturę instrumentalnie. Wyraził przy tym przekonanie, że „osoby, które dopuszczają się takich czynów, poniosą tego prawne konsekwencje”.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.