Jest nowy prezes Sądu Okręgowego w Elblągu

Jak przekazał rzecznik Sądu Okręgowego w Elblągu Tomasz Koronowski, pismem z dnia 31 października 2017 r., które w poniedziałek wpłynęło do Sądu Okręgowego w Elblągu, minister sprawiedliwości powołał z dniem 1 listopada br. na prezesa tutejszego Sądu Okręgowego sędziego Piotra Żywickiego. Sędzia Żywicki, który orzeka w wydziale VI Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego, został powołany na sześć lat.

Żywicki został powołany na prezesa elbląskiego SO, po tym jak minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał 17 października sędziego Marka Omelana z funkcji prezesa Sądu.

Decyzję o odwołaniu Omelana resort sprawiedliwości uzasadniał tym, że „rozpowszechnił informacje z narady sędziowskiej objętej ścisłą tajemnicą”. Narada, jak podano, dotyczyła wyroku w sprawie rodzinnej, która rozpatrywana była w trybie niejawnym, a rozpowszechnienie tych informacji mogło przysporzyć stronom tego postępowania dodatkowego cierpienia i narazić je na szkody.

Omelan zapewniał, że podjęte przez niego działania ws. narady sędziowskiej, a dotyczące jednego z ławników, były słuszne; podyktowane troską o wizerunek sądu i najwyższe standardy. Wyjaśniał, że w związku z zachowaniem ławnika – „urągającym elementarnym zasadom kultury i etyki” wystąpił – po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Ławniczej i Kolegium SO w Elblągu – do Rady Miasta w Elblągu o odwołanie go z funkcji.

MS podawało, że właśnie podczas wymiany korespondencji między prezesem SO a Radą Miasta doszło do ujawnienia informacji; b. prezes SO przekazał urzędnikom dokumenty opisujące przebieg narady sędziowskiej objętej tajemnicą. „Z tajemnicy tej nikt nie może być w żadnych okolicznościach zwolniony” – podkreślał resort. Jak dodawano, wobec Omelana zostanie skierowany wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Wkrótce po odwołaniu prezesa SO w Elblągu, z funkcji wiceprezesa zrezygnowała sędzia Grażyna Borzestowska. Minister Zbigniew Ziobro odwołał ją z tej funkcji.

27 października zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Elblągu wyraziło „głęboką dezaprobatę” dla działań ministra sprawiedliwości, związanych z odwołaniem sędziego Marka Omelana z funkcji prezesa tego sądu.

Jak podał wówczas rzecznik SO w Elblągu sędzia Tomasz Koronowski, w podjętej uchwale zebranie sędziów uznało za „niezgodne z regułami demokratycznego państwa prawa i dobrymi obyczajami”, że minister sprawiedliwości nie zwrócił się przed podjęciem decyzji do Marka Omelana o podanie dokładnych wyjaśnień co do podstaw i zasadności jego czynności, które podjął jako prezes SO w związku z zachowaniem jednego z ławników sądu.

Sędziowie zwrócili uwagę także na „sposób poinformowania o decyzji co do odwołania prezesa SO w Elblągu, tj. za pośrednictwem mediów, które wiedzę o decyzji ministra sprawiedliwości miały przed jej przekazaniem sędziemu Markowi Omelanowi”.

12 sierpnia w życie weszła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zwiększyła uprawnienia ministra sprawiedliwości przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Nowelizacja odstąpiła od modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych przez ministra sprawiedliwości po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sądów.

Przepis przejściowy ustawy przewiduje, że prezesi i wiceprezesi sądów „mogą zostać odwołani przez ministra sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy” – bez zachowania wymogów w niej określonych, czyli m.in. bez uzasadnienia. Stowarzyszenie „Iustitia” apelowało do sędziów, by „nie przyjmowali stanowisk po wyrzuconych w tym trybie prezesach”.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.