Jest już decyzja SN dotycząca protestu KO ws. wyborów do Senatu w okręgu nr 2

&lt![CDATA[

W okręgu wyborczym nr 2 – na karcie do głosowania przy nazwisku Kazimierza Klimka, zgłoszonego przez KW Polska Lewica zostało umieszczone logo KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Karta w tym brzmieniu została zaakceptowana przez OKW i wydrukowana. W dniu głosowania nie zgłaszano OKW w Legnicy żadnych zastrzeżeń o nieprawidłowościach dotyczących karty do głosowania, komisja ta otrzymała informację o błędzie na karcie dopiero 21 października.

Jak argumentowali politycy KO, składając w drugiej połowie października protest „to spowodowało, że wyborcy byli wprowadzeni w błąd i na pewno wielu wyborców o lewicowych poglądach uznało, że to jest właśnie to ugrupowanie, które podpisało pakt (chodzi o tzw. pakt senacki zawarty między KO, PSL i lewicą – PAP) i które wystawiło swojego kandydata”.

„Sąd Najwyższy wyraził opinię, że protest Grzegorza Wójtowicza, pełnomocnika wyborczego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska, dotyczący wyborów do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 2 jest bezzasadny w zakresie pierwszego zarzutu oraz pozostawił protest bez dalszego biegu w pozostałej części” – powiedział w środę PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

Jak przypomniał, wnoszący protest zakwestionował m.in. ważność wszystkich kart do głosowania wydanych wyborcom w tym okręgu z tego względu, że przy nazwisku kandydata KW Polska Lewica umieszczono symbol graficzny KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, który nie wystawiał w okręgu wyborczym nr 2 swojego kandydata.

„SN przypomniał, że o tym, co znajduje się na karcie do głosowania do Senatu, rozstrzyga przepis Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym, na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na senatora, z podaniem nazwy lub skrótu nazwy komitetu wyborczego. Zarzuty protestu nie wskazywały zaś na naruszenie wspomnianego przepisu” – powiedział Michałowski.

Jak dodał, w sprawie ustalono, że choć wszystkie karty do głosowania w okręgu wyborczym nr 2 przy nazwisku kandydata KW Polska Lewica Kazimierza Klimka zawierały symbol graficzny podobny do logo KW SLD, który nie wystawiał w okręgu wyborczym nr 2 swojego kandydata, to karty do głosowania wydane wyborcom uznać należy za ważne.

Sąd uznał, że karty do głosowania w tym okręgu spełniały wymogi określone w Kodeksie wyborczym, bowiem zawierały niezbędną dla wyborcy informację – zarówno nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na senatora, a także nazwy komitetów wyborczych.

SN zaznaczył przy tym, że wnoszący protest mógł rozważyć, czy umieszczenie na karcie do głosowania dodatkowych elementów jest zgodne z Kodeksem wyborczym i czy nie naruszono przepisu umieszczając na karcie do głosowania logo komitetu wyborczego, jako elementu nieprzewidzianego w przepisie. „Powyższe jednak nie stanowiło podstawy protestu, dlatego też kwestii tej SN rozstrzygać w postępowaniu dotyczącym protestu nie mógł, albowiem związany jest granicami sformułowanych zarzutów” – zaznaczył Michałowski.

W związku z tym – jak dodał Michałowski – zdaniem SN uznać należy, że głosowanie w wyborach do Senatu RP w okręgu nr 2 odbyło się przy pomocy urzędowych kart do głosowania.

Protest w pozostałym zakresie, w ocenie sądu, nie spełnił warunków formalnych, bo nie zawierał konkretnego zarzutu naruszenia prawa wyborczego, który byłby udowodniony albo choćby uprawdopodobniony.

W okręgu nr 2 mandat senatora uzyskał Krzysztof Mróz (PiS), który dostał 49 tys. 938 głosów (39,68 proc.). Jerzy Pokój z KO otrzymał 48 tys. 770 głosów (38,75 proc.), Kazimierz Klimek z Polskiej Lewicy – 27 tys. 158 głosów (21,58 proc.).

Jak przekazał w środę Michałowski, do wtorku Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN rozpoznała 45 protestów wyborczych – w większości pozostawionych bez dalszego biegu, zaś w sumie do SN wpłynęło 275 protestów.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *