Helsińska Fundacja przesłała prezydentowi swoje postulaty ws. reformy sądownictwa

W związku z trwającymi pracami w Kancelarii Prezydenta HFPC skierowała do prezydenta analizę zawierającą postulaty zmian w ramach prac nad reformą wymiaru sprawiedliwości.

W ocenie Fundacji „kluczowe przy reformowaniu wymiaru sprawiedliwości jest zagwarantowanie, aby projektowane zmiany mieściły się w konstytucyjnych ramach wyznaczanych m.in. przez zasadę trójpodziału władzy, nieusuwalność sędziów oraz prawo do sądu” – podkreśliła HFPC.

Jak oceniono niezbędne jest ponadto „opracowanie ustawy o biegłych sądowych, która zapewni właściwą selekcję biegłych, nadzór nad nimi, jak również zagwarantuje odpowiednie wynagrodzenie zachęcające najlepszych biegłych do pracy w wymiarze sprawiedliwości”.

Fundacja uważa też, że należy zabezpieczyć odpowiedni dostęp do pomocy prawnej dla potrzebujących, w tym dla osób pozbawionych wolności oraz zwiększyć udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w ramach granic przewidzianych w konstytucji.

Zdaniem HFPC do ograniczenia liczby spraw kierowanych do sądów może doprowadzić m.in. wzmocnienie polubownych form rozwiązywania sporów. W ocenie Fundacji wiele działań w tym zakresie zostało podjętych.

„W ramach prac nad reformą wymiaru sprawiedliwości warto przeprowadzić ich ewaluację i wzmocnić dobre praktyki. W ocenie HFPC państwo powinno dążyć do ograniczenia liczby wpływu spraw do sądu, poprzez konsensualne tryby zakończenia postępowań (np. skazanie bez rozprawy, dobrowolne poddanie się karze) przy zapewnieniu odpowiednich gwarancji proceduralnych (np. dostępu do pomocy prawnej)” – napisała Fundacja.

Jak wskazano, konieczne jest też ograniczenie delegowania sędziów. Zaznaczono, że obecne regulacje w tym zakresie zaburzają sprawność pracy sądów, jak również osłabiają gwarancje niezawisłości sędziów.

Elementem reformy wymiaru sprawiedliwości powinno być też, w ocenie HFPC, prawidłowe wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Rutkowski przeciwko Polsce dotyczącego przewlekłości postępowań sądowych. ETPC w wyroku z 2015 r. stwierdził, iż przewlekłość postępowania sądowego ma charakter systemowy w Polsce.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *