Hejterzy pozostaną trudni do namierzenia. Sejm odrzucił projekt Nowoczesnej ws. ślepych pozwów

O odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu podczas sejmowej debaty wniósł klub PiS. Za wnioskiem zagłosowało 252 posłów, przeciw było 172 posłów, 8 wstrzymało się od głosu.

Projekt Nowoczesnej zmian w Kodeksie postępowania cywilnego i w Prawie telekomunikacyjnym przewidywał wprowadzenie instytucji tzw. ślepego pozwu, dzięki któremu obywatele, dotknięci zniewagą w internecie, mieliby możliwość wytoczenia procesu bez określania szczegółowych danych osoby pozwanej. Dziś obywatelowi trudno jest ustalić imię i nazwisko sprawcy naruszenia oraz jego adres – co jest konieczne do złożenia pozwu.

Według projektu, sąd w postępowaniu cywilnym, w ramach wstępnej kontroli pozwu, wyręczałby obywatela w ustaleniu danych osobowych sprawcy naruszenia jego dóbr. Sąd zwracałby się o ich udostępnienie do operatorów sieci telekomunikacyjnych lub dostawców usług telekomunikacyjnych. Sąd odrzucałby pozew, jeżeli roszczenie byłoby „oczywiście bezzasadne” lub jeżeli treść inkryminowanej wypowiedzi wskazywałaby na obustronne naruszenie dóbr osobistych i przez powoda, i przez pozwanego.

Przedstawiając projekt, Joanna Scheuring-Wielgus (Nowoczesna) mówiła, że „internet stał się wylęgarnią mowy nienawiści, która dotyczy wszystkich”. Według niej, prawo za tym nie nadąża, a postępowania karne są podejmowane rzadko – ten zaś projekt ma dać wszystkim narzędzia do obrony na drodze cywilnej. „Wobec anonimowych najczęściej hejterów obywatel jest bezsilny” – podkreślała posłanka. „Ten projekt nie jest ani lewicowy, ani prawicowy; chodzi o szacunek dla drugiego człowieka” – dodała.

Andrzej Matusiewicz (PiS) podkreślał, że projekt zawiera „bardzo dużo wad prawnych”, odstępuje m.in. od ogólnych zasad postępowań cywilnych, nakazując sądowi wskazywanie, między kim ma się toczyć spór. „Każda zmiana prawa musi uwzględniać rozwiązania systemowe” – dodał. Oceniając, że nie sposób poprawić tego projektu podczas prac w komisji, Matusiewicz wniósł o jego odrzucenie.

Przed piątkowym głosowaniem, głos zabrał wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Wskazywał, że dla sytuacji, które zwalczać miałby projekt Nowoczesnej jest już rozwiązanie w polskim systemie prawnym. „Państwo tak naprawdę proponujecie coś innego. Państwo proponujecie możliwości dalej idące, żeby można było pozywać za każdą krytykę w internecie, również za krytykę polityków” – ocenił. Zdaniem Jakiego, projekt Nowoczesnej wprowadzałby cenzurę internautów.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *