ECRIS: Więcej wiedzy o skazanych w UE

&lt![CDATA[

We wtorek Rada Europejska formalnie przyjęła pakiet regulacji zawierających dyrektywę w sprawie ECRIS, co kończy proces legislacyjny w tej sprawie. Nowe przepisy określają zasady tworzenia systemu i wskazują dane, które powinny być w nim dostępne. Baza ma zawierać informacje potrzebne do identyfikacji osoby, także jeśli pochodzi z państwa trzeciego lub posiada podwójne obywatelstwo – unijne i pozaunijne. ECRIS istnieje od 2012 r. i umożliwia efektywną wymianę informacji dotyczących rejestru skazanych między państwami członkowskimi. Dziś każde państwo przechowuje oddzielnie informacje o swoich obywatelach.

Wymiana danych o osobach z państw trzecich jest obecnie możliwa, nie ma jednak wspólnej europejskiej procedury lub mechanizmu, który pozwalałby robić to skutecznie. Każde państwo ma bowiem tylko informację o tych cudzoziemcach, którzy zostali zatrzymani na jego terenie. Aby więc zyskać pełną historię kryminalną danej osoby, trzeba składać zapytania do wszystkich państw członkowskich z osobna. 

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.