Dr hab. Piotrowski: Rozstrzygnięcie sporu przez TK przesłanką do rozstrzygnięć SN

Stanowiska SN komentuje dla PAP dr hab. Ryszard Piotrowski.

„Decyzja o zawieszeniu postępowania kasacyjnego ws. Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA przez Sąd Najwyższy oznacza, że sąd stwierdził, że jest związany ustawą o Trybunale Konstytucyjnym i znajduje się w sporze kompetencyjnym” – mówi Piotrowski.

Według prawnika „zapisy ustawy o TK można rozumieć w ten sposób, że już samo wszczęcie postępowania dotyczącego sporu kompetencyjnego przed Trybunałem Konstytucyjnym powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą ten spór, niezależnie od stanowiska tych organów”. „W związku z tym, że postępowanie przed Trybunałem zostało wszczęte – czego wyrazem jest stanowisko prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej – mamy sytuację, w której Sąd Najwyższy zdecydował się postąpić, tak jak postąpił” – tłumaczy ekspert.

„Dopiero rozstrzygnięcie sporu przez Trybunał Konstytucyjny będzie przesłanką do dalszych rozstrzygnięć SN” – mówi Piotrowski.

Ekspert zauważa, że rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego może być istotne dla ukształtowania się pewnej taktyki prawnej. „Polegałaby ona na tym, że inicjator wszczęcia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym może spowodować zawieszenie postępowań toczących się przed innymi organami, pod warunkiem, że Trybunał podzieli pogląd występującego z wnioskiem, co do tego, że taki spór istnieje. Może to być wykorzystane dla utrudnienia wymiaru sprawiedliwości” – stwierdza.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *