DGP nie dokonał nadinterpretacji. Odpowiadamy na zarzuty rzecznika prasowego NSA

Zaznaczył również, że w piśmie udostępnionym DGP „wyjaśnił jedynie dlaczego prof. Roman Hauser orzeka w Naczelnym Sądzie Administracyjnym” i zrobił to „powołując się wyłącznie na fakty, a nie ich ocenę”. Innymi słowy: NSA najpierw twierdzi, że nie dokonał oceny uchwały Sejmu obecnej kadencji (w sprawie utraty mocy uchwały podjętej przez poprzedni Sejm, a dotyczącej wyboru prof. Romana Hausera do TK), w tym nie stwierdził, czy jest ona skuteczna czy też nie. Ale w następnym zdaniu przyznaje, że uchwała ta w skuteczny sposób wpłynęła na sytuację prawną sędziego Hausera (przestał on być na jej mocy sędzią trybunału).

PRZECZYTAJ: NSA przecina spór o sędziów dublerów >>

Tak więc tezy stawiane w artykule nie są nadinterpretacją, a wyciągnięciem przez autorkę oraz wypowiadających się w tekście ekspertów prawa konstytucyjnego uprawnionych wniosków.

Dziennikarze DGP co do zasady zobowiązani są wyciągać wnioski z uzyskanych informacji i Redakcja nie zamierza tego stanu rzeczy zmieniać.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.