Dane osobowe ekspertów nie mogą być utajnione

Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej, to wciąż atrakcyjne i popularne źródło dofinansowania inwestycji planowanych lub realizowanych przez przedsiębiorców nad Wisłą. Chętnie sięgają oni do tego źródła licząc na wsparcie finansowe, ale nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak trudno jest przejść przez wymagające urzędowe procedury prowadzące do pozytywnego zaopiniowania ich wniosków o dofinansowanie. Nierzadko okazuje, się że konieczny jest spór z organem rozpatrującym wniosek przed sądem, gdyż trudno zgodzić się z wydaną przez niego oceną. Kancelaria APLaw z sukcesem udzieliła w ostatnim czasie wsparcia prawnego jednemu z przedsiębiorców w zaskarżeniu do sądu administracyjnego niekorzystnego rozstrzygnięcia organu, który dokonał negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie jego projektu i udało się dzięki tej sprawie uzyskać ważne stanowisko sądu administracyjnego w sprawie roli ekspertów powołanych od oceny projektu w całej procedurze. Sprawa została rozpoznana w dwóch instancjach, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi oraz przez Naczelny Sąd Administracyjny, który zgodził się z rozstrzygnięciem pierwszej instancji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi rozstrzygał sprawę na kanwie stanu faktycznego, w którym organ wydał dwukrotnie negatywną opinię w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie projektu odwołując się głównie do oceny formułowej przez powołanych przez siebie ekspertów. W opinii organu oceniającego, powołanie się na ocenę ekspertów było wystarczające dla zachowanie reguł oceny wniosków stanowionych przez ustawodawcę w tym zakresie. W uzasadnieniu decyzji administracyjnej wydanej przez organ na skutek złożonego protestu organ administracji wskazał lakonicznie, iż w związku z negatywną oceną ekspertów nie jest możliwe uwzględnienie protestu i potrzymał negatywną ocenę wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *