Czwarte spotkanie Duda-Kaczyński. „Prezydent ma bardzo poważne zastrzeżenia, do niektórych poprawek zgłoszonych przez PiS”

Tematem piątkowego spotkania były poprawki PiS do projektów prezydenta o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

„Pan prezydent przedstawił na piśmie prezesowi uwagi do poprawek
zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwości. Co do niektórych poprawek,
które zgłosiło PiS pan prezydent ma bardzo poważne zastrzeżenia, co do
innych zastrzeżeń nie ma” – podkreślił.

Łapiński nie chciał mówić o szczegółach dotyczących treści poprawek.
Powtórzył tylko, że uwagi prezydenta do niektórych poprawek są
„zasadnicze, czy nawet fundamentalne”. „Do innych poprawek pan prezydent
nie miał uwag” – dodał.

„Teraz pewnie Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało to, co pan
prezydent przedstawił przeanalizować” – mówił minister. Według niego
można się spodziewać kolejnego spotkania prezydenta z prezesem PiS.

Łapiński podkreślił, że atmosfera spotkania była dobra i pewnie
będzie kontynuowana na kolejnym spotkaniu. Jak ocenił, piątkowa rozmowa
przybliża do kompromisu i do tego, by projekty ustaw zgłoszone przez
prezydenta, były w najbliższym czasie procedowane.

Piątkowe spotkanie Dudy i Kaczyńskiego było czwartym w sprawie zmian w
wymiarze sprawiedliwości. Prezydent otrzymał poprawki PiS w zeszłym
tygodniu. Nieznana jest ich treść.

W piątek rano doradczyni prezydenta, działaczka opozycji z czasów PRL
Zofia Romaszewska oceniła w Radiu ZET, że „PiS gra nieczysto z
prezydentem”, a poprawki PiS „absolutnie” nie zasługują na
zaakceptowanie. Według niej sprawiają one, że sytuacja „niemalże wraca
do stanu pierwotnego”, czyli sprzed prezydenckich wet do ustaw ws. SN i
KRS autorstwa PiS.

Z kolei szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił PAP przed
piątkowym spotkaniem, że „prezydent jest otwarty na porozumienie z
większością parlamentarną w sprawie projektów ustaw o reformie
centralnych instytucji wymiaru sprawiedliwości”. „Zależy mu bowiem na
tym, aby zgłoszone przez niego projekty znalazły poparcie w parlamencie,
a tym samym, aby reforma weszła w życie” – powiedział.

Prezydencki projekt ustawy o SN wprowadza m.in.: możliwość wniesienia
do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu, przepis by
sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością
wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania oraz utworzenie Izby
Dyscyplinarnej z udziałem ławników. Skargę nadzwyczajną do SN wnosiłoby
się w terminie 5 lat od uprawomocnienia skarżonego orzeczenia; przez 3
lata mogłaby ona być też wnoszona w sprawach, które uprawomocniły się po
17 października 1997 r. Skargi nadzwyczajne miałyby być generalnie
badane przez dwóch sędziów SN i jednego ławnika SN.

Projekt nowelizacji ustawy o KRS zakłada m.in., że obecni członkowie
KRS-sędziowie pełnią swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji
wszystkich członków Rady-sędziów, wybranych na nowych zasadach przez
Sejm (dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie – PAP). Sejm
wybierałby nowych członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów na wspólną
czteroletnią kadencję; w przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w
imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych.
Kandydatów na członków KRS-sędziów mogłyby zgłaszać Sejmowi tylko: grupa
co najmniej 2 tys. obywateli oraz grupa co najmniej 25 czynnych
sędziów.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.