Będą kolejne kary za RODO, choć nie tak ostre, jak dla Google

&lt![CDATA[

– O tym jak dotkliwe może być nieprzestrzeganie wymogów RODO przekonał się w ostatnim czasie Google, na którego francuski regulator nałożył karę 50 mln euro – mówi w rozmowie z MarketNews24 Maciej
Mackiewicz, adwokat, Szef Praktyki Nowych Technologii, w kancelarii
Kochański i Partnerzy.

W Polsce zaczęło się od jednej, ale dotkliwej kary. Firma, której
nazwy Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) nie ujawnił, dostała 934
tys. zł kary za brak realizacji funkcjonalności RODO, nie informując w
należyty sposób o przetwarzaniu danych. Z decyzji wydanej 15 marca
wynika, że spółka tworzyła bazy danych i nieprawidłowo informowała osoby
w niej umieszczone o fakcie przetwarzania danych.

Skarg w Polsce zgłoszono tak wiele, że kolejne kary, to tylko kwestia czasu.

– Naturalnym jest, że polski regulator pójdzie śladem swoich kolegów z
Wielkiej Brytanii czy Estonii – komentuje adwokat Maciej Mackiewicz z
KiP.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.