Andrzejewski: Brak korekty KRS ws. asesorów byłby argumentem za wymianą jej składu

Odnosząc się do tej zapowiedzi Andrzejewski powiedział PAP, że oczekuje, iż decyzja KRS zostanie zmieniona, a asesorzy zostaną potraktowani merytorycznie. „To jest obowiązek KRS w ramach obowiązujących procedur. Jeżeli istnieją braki w dokumentacji, to nie wydaje się decyzji odmownej, tylko prosi się o uzupełnienie” – powiedział.

„Aktualna korekta błędnego stanowiska KRS powinna być rozumiana jako anulowanie sprzeciwu wobec dopuszczenia asesorów do wykonywania władzy sędziowskiej” – dodał. W jego opinii „brak korekty stanowiska byłby mocnym argumentem za koniecznością wymiany składu KRS”.

Oceniając całość działania KRS w sprawie asesorów Andrzejewski stwierdził, że Rada „jako organ kontroli stała się organem destrukcyjnym w funkcjonowaniu i organizacji władzy sądowniczej.

Zdaniem rozmówcy PAP wcześniejsza decyzja KRS o niepowoływaniu asesorów wskazywała na „oportunistyczną działalność polityczną większości jej obecnego składu”. „Był to chyba odwet polityczny KRS” – dodał Andrzejewski.

Rozmówca PAP przypomniał, że „KRS nie jest organem dla sędziów, tylko dla tych, którzy korzystają w sądzie z usługi, jaką pełnią sędziowie, a także asesorzy jako wstępni sędziowie”.

„Zgodnie z konstytucją każdy z podsądnych ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez sędziego właściwego, niezależnego i bezstronnego w swym orzekaniu” – zakończył Andrzejewski.

W ubiegły poniedziałek KRS postanowiła nie powoływać 265 asesorów, którzy we wrześniu br. odebrali akty mianowania od ministra Zbigniewa Ziobry na czas nieokreślony. KRS skorzystała z prawa do wyrażenia sprzeciwu co do powierzenia asesorowi obowiązków sędziego. Uzasadniła swoją decyzję brakami formalnymi – m.in. brakiem zaświadczeń lekarskich i psychologicznych.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.