Alimenty od dziadka tylko, gdy dziecko jest w niedostatku

Sprawa dotyczyła powództwa matki 9-letniej dziewczynki, która domagała się comiesięcznych alimentów w wysokości 900 zł. Kobieta wnosiła także o zabezpieczenie roszczenia. Z uwagi na fakt, że ojciec dziecka nigdy nie wykazywał nim zainteresowania, a egzekucja należnych alimentów okazała się bezskuteczna, obowiązek alimentacyjny miał obciążyć dziadka.

Kobieta w pozwie uzasadniała, że wcześniej otrzymywała pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Jednak gdy budżet rodzinny przekroczył próg dochodowy wypłata została wstrzymana. Tymczasem koszt utrzymania dziecka jest wysoki. Dziewczynka chodzi do szkoły, ma wadę wzroku, co wiąże się z corocznym zakupem nowych okularów. Tymczasem pozwany jest osobą majętną, właścicielem firmy, często wyjeżdża na wycieczki, o czym mają świadczyć publikowane przez niego w internecie zdjęcia. Skoro jego syn uchyla się od obowiązków względem córki, powinien przejąć je dziadek. W trakcie rozprawy zmniejszyła swoje żądanie do kwoty 500 zł miesięcznie.

Pozwany wnosił o oddalenie powództwa. Twierdził, że jego sytuacja majątkowa jest skomplikowana, a zadłużenie nie pozwala na płacenie alimentów na rzecz wnuczki. Wyjaśnił, że za zagraniczne wyjazdy nie ponosi kosztów, gdyż są one sponsorowane przez firmy z którymi współpracuje. Mężczyzna wykazał zadłużenie na kwotę kilku milionów złotych, zaznaczył że nie może nawet przeprowadzić upadłości firmy. Dodał, że posiada na utrzymaniu małoletniego syna oraz pełnoletnią, niepełnosprawną i uczącą się córkę. Miesięczne zarobki w wysokości 6500 zł nie wystarczają mu na życie i pokrycie długów. Pozwany zaproponował, że przekaże kobiecie dwa bezimienne bony, każdy o wartości 500 euro, do zrealizowania w jednym z biur podróży.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *