Adwokaci z katowickiej ORA apelują do prezydenta o weto

Adwokaci z Katowic uznali, że wprowadzane zmiany „bezpośrednio zagrażają konstytucyjnej zasadzie trójpodziału władzy i mogą godzić w prawo obywateli do rozpatrzenia ich spraw przez niezależny sąd obsadzony przez niezawisłych, bezstronnych sędziów”.

„Polski wymiar sprawiedliwości niewątpliwie wymaga reformy prowadzącej do realnego zagwarantowania wszystkim obywatelom prawa do bezzwłocznego, rzetelnego, bezstronnego i sprawiedliwego rozstrzygania ich spraw oraz do podmiotowego traktowania, ale te pożądane zmiany nie będą osiągnięte, gdy naruszone zostaną zasady demokratycznego państwa prawnego” – napisali przedstawiciele katowickiej ORA.

„Wypełniając ustawowy obowiązek ciążący na Adwokaturze – współdziałania w obronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa – Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach zwraca się z apelem do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy o skorzystanie z uprawnień przewidzianych w art. 122 ust. 5 Konstytucji. (…) Adwokatura Polska zawsze stała, stoi i stać będzie na straży gwarantowania obywatelowi prawa do niezawisłych i apolitycznych sądów” – zadeklarowali katowiccy adwokaci.

Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym przewiduje m.in. trzy nowe Izby SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku. Została w środę przyjęta przez Sejm z poprawkami PiS m.in. uwzględniającymi propozycje zgłoszone przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wzmacniają one kompetencje głowy państwa i wprowadzają przepis, że Sejm będzie wybierał sędziów członków KRS większością 3/5 głosów.

Ustawa o Sądzie Najwyższym to trzeci z elementów przygotowanej przez PiS reformy wymiaru sprawiedliwości. Poprzednie – nowelizacje ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych – zostały w ubiegłym tygodniu przyjęte przez Sejm i Senat; czekają obecnie na podpis prezydenta.

Nowela ustawy o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Zgodnie z nowelizacją ich następców wybrałby Sejm – dziś wybierają ich środowiska sędziowskie. Według opozycji kadencji członków Rady nie można wygasić ustawą zwykłą, bo wymagałoby to zmiany konstytucji. Nowela o ustroju sądów powszechnych zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz m.in. wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom.

Przeciw planom zmian w sądownictwie odbywają się protesty przed Sejmem i Pałacem Prezydenckim, a także wokół sądów w wielu miastach kraju; zapowiadane są kolejne manifestacje. Demonstracje organizowały partie i środowiska opozycyjne, m.in. PO, Nowoczesna, KOD, Obywatele RP, Partia Razem, manifestacje przy sądach firmuje m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *