Absurdalne przepisy dotyczące zatrzymania prawa jazdy: Dokument może stracić policjant, który namierza pirata drogowego

Projekt nowelizacji wprowadza więc do ustawy o kierujących pojazdami oraz do kodeksu drogowego kontratyp stanu wyższej konieczności. Jednak, jak się okazuje, to niejedyny problem z automatycznym zatrzymaniem prawa jazdy. Obecne brzmienie przepisów sprawia, że jeśli radiowóz, który przekracza prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, nie jedzie na sygnale, to kierujący nim policjant również powinien stracić prawo jazdy.

Łowca jest ścigany

Takich sytuacji jest bez liku. Zasada działania policyjnych wideorejestratorów opiera się na mierzeniu prędkości pojazdu policyjnego, a nie namierzanego. By ustalić, jak szybko porusza się ścigane auto, policja musi jechać dokładnie z taką samą prędkością. Jeśli kontrolowany kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 50 km/h, to prawo jazdy powinien stracić zarówno on, jak i policjant prowadzący radiowóz.

Oczywiście drogówka na co dzień nie stosuje tak literalnie przepisów w stosunku do własnych funkcjonariuszy, jak do pozostałych kierowców. Jednak przynajmniej w jednym takim przypadku policjantowi prawo jazdy odebrano (notabene starosta je potem zwrócił).

Dlatego też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postulowało, by w ramach nowelizacji, którą właśnie zajmuje się Sejm, uzupełnić lukę. I dodać przepis przesądzający, że regulacji o administracyjnym zatrzymywaniu prawa jazdy „nie stosuje się, jeżeli przekroczenie prędkości przez kierującego pojazdem Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego było niezbędne do wykonania ustawowo określonego zadania lub realizacji ustawowo określonego uprawnienia”.

– Powyższa propozycja jest zasadna ze względu na to, że ustawa o kierujących pojazdami, podobnie jak ustawa – prawo o ruchu drogowym, należą do dziedziny prawa administracyjnego, które nie zna pojęcia kontratypu jako okoliczności wyłączającej odpowiedzialność karną za przestępstwo lub wykroczenie bądź odpowiedzialność cywilną za wyrządzenie szkody. W związku z tym konieczne jest sformułowanie przepisu, który w odniesieniu do określonej grupy kierujących pojazdami będzie spełniał podobną funkcję w określonych przepisach administracyjnych – uzasadniał Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w MSWiA.

Jednak parlamentarzyści nie uwzględnili propozycji dodania kolejnego kontratypu, uzasadniając, że wykraczałoby to poza zakres nowelizacji, która ma być tylko wykonaniem wyroku TK. Czy to oznacza zatem, że policjant kierujący pojazdem z wideorejestratorem powinien stracić prawo jazdy na trzy miesiące, jeśli rażąco przekroczy prędkość? Profesor Ryszard Stefański z Uczelni Łazarskiego, specjalizujący się w prawie drogowym, nie ma wątpliwości, że tak.

– Jeśli pojazd jedzie bez sygnałów świetlnych i dźwiękowych, to nie wolno mu przekraczać prędkości. Nigdzie nie jest powiedziane, że w związku wykonywaniem pomiaru prędkości policjant ma prawo przekraczać dopuszczalne limity. Możliwe jest to w wyjątkowych przypadkach, gdy wiąże się ze stanem wyższej konieczności – mówi prof. Stefański. – Dlatego moim zdaniem policjant, przekraczając rażąco prędkość, nie tylko powinien mieć zatrzymane prawo jazdy, ale też odpowiadać za popełnienie wykroczenia – dodaje ekspert.

Zbyt szerokie zwolnienie

To prowadzi do absurdalnych wniosków. Ustawodawca – w odpowiedzi na wnioski policji – stworzył przepisy, które w przypadku kontroli mobilnej powinny być użyte przeciwko stosującym je funkcjonariuszom.

Zapytaliśmy MSWiA, czy do czasu wprowadzenia kontratypu policja nie powinna wstrzymywać się ze stosowaniem wideorejestratorów (lub ograniczyć ich stosowanie do pojazdów uprzywilejowanych), oraz czy zostaną wszczęte postępowania zmierzające do zatrzymania prawa jazdy funkcjonariuszom. W odpowiedzi resort poinformował, że kwestia wprowadzenia kontratypu jest przedmiotem prac analitycznych. Ale funkcjonariusze nie łamią prawa, a dodanie kontratypu ma tylko doprecyzować przepisy. Żeby nie było wątpliwości interpretacyjnych.

Zdaniem prof. Stefańskiego wprowadzenie do ustawy wyłączenia w takiej formie przyniesie więcej szkody. – MSWiA zaproponowało, by sankcji nie podlegał funkcjonariusz, który przekracza prędkość, wykonując ustawowe zadania. To by oznaczało, że każde przekroczenie prędkości będzie uzasadniane czynnościami służbowymi. Jeśli już, to trzeba to ograniczyć do mobilnego pomiaru prędkości albo do zadań związanych z ratowaniem życia, zdrowia lub mienia. I to pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, tak jak to jest w przepisach o pojazdach uprzywilejowanych – pointuje prof. Stefański.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *