92 proc. badanych negatywnie ocenia osoby niepłacące alimentów

Po 79 proc. badanych zgadza się z zaproponowanym w sondażu stwierdzeniem, że niepłacenie alimentów na poczet swoich dzieci oznacza ich ekonomiczne porzucenie oraz że alimenty powinny być zawsze płacone, niezależnie od sytuacji materialnej zobowiązanego do ich świadczenia rodzica.

77 proc. badanych (w tym 49 proc. zdecydowanie) zgadza się, że temat niepłacenia alimentów jest pomijany w debacie publicznej i za rzadko poruszany przez media. 61 proc. badanych oceniło (w tym 29 proc. zdecydowanie), że brakuje im wiedzy na temat problemu niepłacenia alimentów w Polsce.

Spośród 1001 badanych 353 osoby wskazały, że znają osobę niepłacącą alimentów. W tej grupie badanych 71 proc oceniło, że znane im osoby nie mają uzasadnionego powodu, by nie płacić alimentów – „zdecydowanie nie” powiedziało 50,8 proc. badanych, a „raczej nie” – 23 proc. 14,7 proc. oceniło, że znane im osoby niepłacące alimentów mają do tego uzasadniony powód („zdecydowanie tak” odpowiedziało 5,4 proc., a „raczej tak” – 9,3 proc.).

Prawie trzy piąte (59,7 proc.) badanych próbowało wpłynąć na zmianę zachowania znanej im osoby unikającej płacenia alimentów. 40,3 proc. odpowiedziało, że nie reagowało w takich przypadkach – najczęściej (36 proc.) z powodu niechęci do wtrącania się w nie swoje sprawy, 27 proc. wskazywało na brak bliższej znajomości z dłużnikiem.

Wszyscy badani mieli możliwości wskazania, dlaczego ich zdaniem zobowiązani do płacenia alimentów tego nie robią. Najwięcej wybrało odpowiedź, że powodem są „zbyt niskie kary dla niepłacących” – uważa tak 79 proc. badanych przy 15 proc. osób, które nie zgadzają się z tym twierdzeniem.

Trzy czwarte ankietowanych (75 proc.) wskazało odpowiedź, że powodem jest zbyt pobłażliwe traktowanie dłużników przez gminy, które nie korzystają z możliwych działań, np. nie kierują niepłacących do urzędów pracy lub do robót publicznych. 17 proc. uważa, że tak nie jest. 74 proc. wybrało też odpowiedź, że powodem niepłacenia jest zła wola zobowiązanych, przy 19 proc. wskazań negatywnych.

Większość badanych za nieprawdziwe uważa stwierdzenia, że powodem niepłacenia jest zbyt duża wysokość zasądzanych alimentów w stosunku do potrzeb dziecka (61 proc. odpowiedzi przeciwnych, przy 27 proc. pozytywnych) i zbyt duża wysokość zasądzanych alimentów w stosunku do możliwości zobowiązanego do płacenia rodzica (56 proc. negatywnych odpowiedzi, przy jednej trzeciej – 33 proc. pozytywnych).

Według danych Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka szacowana liczba dłużników alimentacyjnych w Polsce sięga kilkuset tysięcy, 96 proc. to mężczyźni.

Jedynie w jednym z Biur Informacji Gospodarczej – Krajowym Rejestrze Długów BIG SA – zgłoszonych jest 320 tys. osób przy ich łącznym zadłużeniu wobec dzieci na 11 mld zł. Krajowa Rada Komornicza podała, że w 2016 r. ściągalność długów alimentacyjnych to 16 proc.

Zaprezentowane we wtorek badanie na zlecenie Krajowej Rady Komorniczej i Krajowego Rejestru Długów BIG SA zrealizował Kantar Millward Brown; przeprowadzono je od 9 do 14 maja br. na 1001 osobowej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *