TSUE: Orzeczenia nie zapadają na podstawie kalendarza wydarzeń w krajach UE

&lt![CDATA[ Po piątkowej decyzji TSUE dotyczącej środków tymczasowych w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym część mediów w Polsce wskazywała, że została ona ogłoszona na kilka godzin przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Pojawiały się sugestie o zbieżności terminu podjęcia decyzji przez TSUE z wyborami w Polsce. Według szefa kancelarii premiera, Michała Dworczyka, „trudno oprzeć się wrażeniu, że […]

RPO wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek dot. Prawa o prokuraturze

&lt![CDATA[ Ponadto – jak dodano w poniedziałkowym komunikacie Biura RPO – w TK wyznaczony do tej sprawy skład „bez podstawy prawnej zmieniono z pełnego na pięcioosobowy”. „Żaden przepis nie uprawnia do dowolnej zmiany już wyznaczonego składu orzekającego. Tym samym skład został ukształtowany z naruszeniem prawa” – ocenił RPO. 4 marca 2016 r. w życie weszła […]

NSA uchylił decyzję unieważniającą nacjonalizację gruntów w Michałowicach

&lt![CDATA[ „W Polsce skończyła się reprywatyzacja (…). De facto reprywatyzacja gruntów w Michałowicach została uchylona. Sporu o Michałowice nie ma – i obawiam się, że większości spraw reprywatyzacyjnych w tym kraju też nie ma – w związku z tym wyrokiem” – oceniła po wyroku NSA pełnomocniczka spadkobierców dóbr położonych w Michałowicach, mec. Anna Graboś. Dodała, […]

Czy adwokatowi przysługuje zwrot wynagrodzenia, gdy ponownie walczy ze Skarbem Państwa

&lt![CDATA[ Adwokat działał przed sądem administracyjnym z urzędu. Reprezentował mężczyznę w sprawie o zabezpieczenie na majątku przybliżonej kwoty zobowiązania w VAT. Przy okazji wygranej sprawy, zażądał od sądu przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Referendarz jednak odmówił, a pełnomocnik wniósł sprzeciw. Zawarł w nim wniosek o treści: „zasądzenie od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu […]

Nie opłaciłeś apelacji? Sąd ją odrzuci, ale po uprzednim wezwaniu o uiszczenie opłaty

&lt![CDATA[ Od wyroku sądu pierwszej instancji strona może wnieść apelację do sądu drugiej instancji. Ustawowo określony tryb postępowania przewiduje obowiązek wniesienia apelacji do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Jeśli strona przez pomyłkę lub niewiedzę wniosła apelację bezpośrednio do sądu drugiej instancji, sąd ten przesyła apelację do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Tak przewidziany tryb ma […]

SN: O izolacji najgroźniejszych przestępców musi decydować zawsze trzech sędziów

&lt![CDATA[ Uchwałę podjęto w związku z zagadnieniem prawnym, które Sądowi Najwyższemu przedstawił Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Sąd ten powziął wątpliwości odnośnie rozumienia dwóch przepisów. Jak wskazywał ten sąd, wprawdzie zapis ustawy odnoszącej się do izolacji najgroźniejszych przestępców mówi, że w sprawach zastosowania wobec groźnego przestępcy – po odbyciu przez niego kary – nadzoru prewencyjnego lub […]

MSZ: Postanowienie TSUE ma charakter prowizoryczny. Nie zapoznano się ze stanowiskiem Polski

&lt![CDATA[ Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dot. przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku. TSUE przychylił się w pełni do wniosku Komisji Europejskiej w tej sprawie. W komunikacie MSZ zamieszczonym m.in. na Twitterze podkreślono, że „postanowienie TSUE ma charakter prowizoryczny i zostało wydane bez […]

Usunięci sędziowie SN wrócą do pracy. Jest decyzja TSUE

&lt![CDATA[ Trybunał Sprawiedliwości UE odniósł się po polskiej reformy sądownictwa. Unijny Trybunał nakazał zawiesić stosowanie przepisów dotyczących wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego. Chodzi o przepisy dotyczące przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, i przywrócenia do pracy tych przesuniętych już w stan spoczynku – na warunkach, jakie obowiązywały przed wejściem w […]

Stowarzyszenia sędziów: Działania ministra sprawiedliwości rozpoczęciem ścieżki Polexitu

&lt![CDATA[ „Przestrzegamy polityków przed dalszymi działaniami zmierzającymi do krachu systemu prawnego w Polsce, jak i olbrzymich strat gospodarczych i społecznych po uruchomieniu ścieżki Polexitu” – napisano w tym stanowisku. Jak dodano „każda decyzja polityków w tym zakresie dotknie wszystkich obywateli”. Pod stanowiskiem podpisały się zarządy: Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych […]

Ziobro: Sprawa wniosku do TK była przedmiotem spotkań z udziałem premiera

&lt![CDATA[ Prokurator generalny wniósł do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa. Chodzi o ocenę konstytucyjności treści normatywnych zawartych w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy procedury pytań prejudycjalnych. Jest to rozszerzenie poprzedniego wniosku […]