Zmiany w kwotach wolnych: Ile komornik potrąci z zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego

&lt![CDATA[

Egzekucja komornicza może być prowadzona z kilku źródeł, w tym ze świadczeń emerytalno-rentowych, z wynagrodzenia, ale także z różnego rodzaju świadczeń przyznanych pracownikowi. Z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego, macierzyńskiego czy ze świadczenia rehabilitacyjnego potrąceniu podlegają między innymi sumy egzekwowane na zaspokojenie należności alimentacyjnych oraz (na mocy tytułów wykonawczych) na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, a także nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz nienależnie pobrane zasiłki rodzinne lub pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne, emerytury oraz renty.

Limity potrąceń z zasiłków. Dokonując potrąceń trzeba jednak pamiętać o maksymalnej dopuszczalnej wysokości potrącenia. Ze świadczeń chorobowych – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego – można potrącić nie więcej niż:

60 proc. kwoty zasiłku – na zaspokojenie należności alimentacyjnych,25 proc. kwoty zasiłku – na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Natomiast w razie zbiegu potrąceń, w pierwszej kolejności dokonuje się potrąceń na rzecz alimentów, a sama egzekucja nie może przekraczać 60 proc. kwoty zasiłku brutto. Jeśli potrącenia obejmują tylko inne należności, kwota potrącenia nie może przekroczyć 25 proc. świadczenia.

Kwoty wolne od potrąceń. Przy egzekucji komorniczej nie można też zapomnieć o kwocie wolnej od potrąceń, która w przypadku świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego uległa zmianie od 1 lipca 2018 roku. Do końca czerwca 2018 r. stanowiła bowiem odpowiedni procent najniższej emerytury (odpowiednio 75 proc., 60 proc., 50 proc. albo 20 proc.). Obecnie jest ona określana kwotowo i wynosi do 28 lutego 2019 roku:

500 zł – w przypadku sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz w przypadku należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;825 zł – w przypadku sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;200 zł – w przypadku należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych;660 zł – w przypadku należności o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS chodzi m.in. o świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane.

Ponadto od 2019 roku kwoty wolne od potrąceń będą podlegały corocznej waloryzacji na zasadach określonych dla emerytur i rent.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *