Wyższe stawki minimalne za czynności rzeczników patentowych

&lt![CDATA[

Nowe unormowania zawarte są w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 1 czerwca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. z 18 czerwca 2018 r. poz. 1169). Głównym celem zmian jest podwyższenie stawek minimalnych tych opłat do poziomu analogicznych należności za czynności wykonywane przez adwokatów i radców prawnych. Wspomniane rozporządzenie dotyczy opłat w sprawach cywilnych oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dodatkowo wprowadzono zupełnie nowe regulacje określające wysokość stawek w postępowaniu egzekucyjnym, likwidując w ten sposób dolegliwą – w dotychczasowej praktyce – lukę prawną.

Omawiając znaczenie nowych przepisów wykonawczych warto przypomnieć art. 13 ust. 1 ustawy z 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1314 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem opłaty za czynności rzeczników patentowych wykonujących zawód w kancelariach patentowych i zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej ustala umowa z klientem (przedsiębiorcą). Przy czym, począwszy od wejścia w życie nowelizacji tej ustawy w 2017 r., strony mogą się umówić na wynagrodzenie poniżej obowiązujących stawek minimalnych. Jednocześnie należy pamiętać, że wysokość stawek wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu służy ustalaniu i zasądzaniu przez sąd lub właściwe organy kosztów zastępstwa w postępowaniach z udziałem rzeczników patentowych. Tym samym przepisy rozporządzenia wyznaczają limit, do którego strona wygrywająca dany spór – np. przedsiębiorca – może liczyć na odzyskanie części kwot zainwestowanych w obsługę prawną świadczoną przez rzecznika patentowego. A zmiana jest zasadnicza, np. stawki w sprawach cywilnych o określonej wartości przedmiotu sporu podwyższono o 50 proc.

Przemysław Walasek, adwokat, partner w kancelarii TaylorWessing

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *