Wypowiedzenie umowy dzierżawy – terminy, warunki, przesłanki

&lt![CDATA[

Na czym polega umowa dzierżawy

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków. Dzierżawca z kolei zobligowany jest do zapłaty z tego tytułu umówionego czynszu. Przedmiot umowy mogą stanowić rzecz (ruchoma lub nieruchomość i części składowe, inwentarz żywy) albo prawo przynoszące pożytki.

Ustawowe terminy wypowiedzenia dzierżawy

Umowę dzierżawy strony zawierają na czas oznaczony lub nie. Można ją wypowiedzieć na rok przed upływem roku dzierżawnego w przypadku dzierżawy gruntu lub z półrocznym wyprzedzeniem w przypadku innego typu dzierżawy. Stosunek prawny dzierżawy można jednak zerwać bez zachowania ustawowych lub określonych w umowie terminów, jeśli zachodzą przemawiające za tym okoliczności.

Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym

Umowa dzierżawy może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

• oddania przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej bez zgody wydzierżawiającego do bezpłatnego lub odpłatnego korzystania,

• zwłoki ze strony dzierżawcy z zapłatą czynszu – opóźnienie musi wynosić minimalnie dwa pełne okresy płatności, a w przypadku rocznego rozliczenia – ponad 3 miesiące,

• używania rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem bądź jej znacznego zaniedbywania,

• poważnych wad przedmiotu dzierżawy.

Poza wcześniejszym wypowiedzeniem umowy wydzierżawiający ma też prawo ubiegania się o odszkodowanie na zasadach ujętych w Kodeksie cywilnym.

Upomnienie przed wypowiedzeniem

Warto pamiętać, że w przypadku opóźnień w uiszczeniu czynszu wydzierżawiający ma obowiązek powiadomić drugą stronę umowy o zamiarze wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jednocześnie wydłużając termin zaległej zapłaty o trzy miesiące. Natomiast w sytuacji, gdy przyczynę wypowiedzenia stanowi nieodpowiednie użytkowanie przedmiotu umowy wydzierżawiający powinien upomnieć dzierżawcę, wzywając go do przestrzegania warunków umowy lub przepisów. Jeżeli upomniany zmieni swoje postępowanie, dzierżawca nie może rozwiązać umowy bez zachowania ustalonych terminów.

Forma wypowiedzenia

Jeśli umowę dzierżawy zawarto na piśmie, to jej wypowiedzenie powinno mieć formę dokumentową, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę (art. 77 § 2 Kodeksu cywilnego). Natomiast jeśli umowę dzierżawy zawarto w innej szczególnej formie (np. aktu notarialnego), to wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej (art. 77 § 3 Kodeksu cywilnego).

Dodatkowo należy pamiętać, że w odniesieniu do umowy dzierżawy zastosowanie ma tzw. instytucja milczącego przedłużenia umowy. Oznacza to, że umowa dzierżawy zostaje automatycznie przedłużona, jeżeli po upływie terminu oznaczonego w wypowiedzeniu dzierżawca nadal używa jej przedmiotu.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *