W sądach wprowadzane kolejne wymogi w związku z koronawirusem

&lt![CDATA[

Rozprawy – poza tymi najbardziej pilnymi – odwołane zostały do końca kwietnia niemal we wszystkich sądach. Na Mazowszu zarządzenia takie wydali prezesi warszawskiego sądu apelacyjnego oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, sądów okręgowych w Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu.

Z kolei w środę o zarządzeniu prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanny Bitner – polecającym zdjęcie z wokand do 30 kwietnia wszystkich terminów rozpraw i posiedzeń jawnych – poinformowała PAP sekcja prasowa tego sądu.

Jednocześnie w zarządzeniu prezes Bitner zobowiązano – w przypadkach pilnych rozpraw lub posiedzeń, jeśli uczestniczy w nich więcej niż jedna osoba – do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem takiej rozprawy lub posiedzenia, zachowania odstępu co najmniej dwóch metrów pomiędzy wszystkimi uczestnikami posiedzenia, a nawet – o ile przewodniczący rozprawy lub posiedzenia tak zarządzi – założenia maseczki ochronnej własnej lub pobranej w sądzie przed posiedzeniem.

„Jeżeli przewodniczący rozprawy lub posiedzenia tak zdecyduje, świadków lub biegłych przesłuchuje się w drodze wideokonferencji prowadzonej z innego pomieszczenia w sądzie” – przewidziano także w tym zarządzeniu.

Ponadto do odwołania wstrzymano – poza pilnymi – przeprowadzanie badań przez opiniodawczy zespół sądowych specjalistów przy warszawskim SO, a w stosunku do pracowników zespołu wprowadzono prace zdalną. Badania prowadzone przez specjalistów z opiniodawczego zespołu oraz przez biegłych sądowych ws. pracy i ubezpieczeń odwołano także w SO Warszawa-Praga.

Jednocześnie w sądach w coraz szerszym zakresie wprowadzana jest praca zdalna. W środę na mocy zarządzenia prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Marka Zirk-Sadowskiego dalsze ograniczenia m.in. w tym zakresie zostały wprowadzone w funkcjonowaniu sądów administracyjnych. Praca stacjonarna w tych sądach ma być wykonywana „w zakresie niezbędnego minimum”, zaś dyżury stacjonarne w zakresie ewentualnej konieczności wydawania orzeczeń ograniczone do jednej osoby nawet na dwa wydziały procesowe.

W ostatnich dniach także Sąd Najwyższy do 10 kwietnia wydłużył okres, w którym odwołane są wszystkie rozprawy i posiedzenia z wyjątkiem posiedzeń w sprawach wymagających niezwłocznego rozpatrzenia.

W pierwszej połowie marca z powodu zagrożenia koronawirusem w sądach w całym kraju zdjęto z wokand większość rozpraw i posiedzeń do końca marca. Odbywają się tylko najpilniejsze sprawy, które nie mogą być przesunięte na inny termin. Z poszczególnymi sekretariatami wydziałów można kontaktować się tylko telefonicznie. W sądach ograniczona jest także możliwość korzystania z biur obsługi interesantów, czytelni akt, biur podawczych i kas sądowych.

Przesunięcia rozpraw – jak informował resort sprawiedliwości – wynikają „z konieczności podjęcia szczególnych środków ostrożności z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa”. „O podjęcie tego rodzaju kroków zwrócił się do resortu sprawiedliwości Główny Inspektor Sanitarny. W związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa, zalecił on rozważenie możliwości zmiany organizacji pracy sądów wszystkich szczebli oraz reorganizację sposobu prowadzenia rozpraw sądowych, tak aby, o ile to możliwe, ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośrednie służbowe kontakty pracowników wymiaru sprawiedliwości z innymi osobami np. podsądnymi, świadkami i rzeczoznawcami” – przekazywał w zeszłym tygodniu resort sprawiedliwości.

Do nielicznych pilnych spraw, które odbywają się w sądach, zaliczono m.in. kwestie stosowania i przedłużania tymczasowych aresztowań, dotyczące zabezpieczeń poprzez orzeczenie pobytu w zakładzie psychiatrycznym, a także kwestie rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz postępowania zagrożone przedawnieniem. Ponadto będą odbywały się sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej i dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, związane z przemocą w rodzinie, dotyczące wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) oraz przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu.

Tydzień temu wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska mówiła PAP, że przekazanych przez MS prezesom polskich sądów rekomendacjach znalazł się m.in. postulat wstrzymania wyznaczania rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień, poza sprawami pilnymi. „Chodzi o to, aby nie wyznaczać nowych terminów w tym momencie, w sytuacji, kiedy nie mamy pewności, że te rozprawy w kwietniu będą się odbywać. To jest taki wentyl bezpieczeństwa, jeśli stan związany z koronawirusem będzie się przedłużał” – wyjaśniła wiceminister Dalkowska.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *