W czerwcu możliwe zorganizowanie wesel, otwierają się siłownie, kina i uzdrowiska. Jest już projekt rozporządzenia

&lt![CDATA[

„Rozporządzenie de facto powiela istniejące ograniczenia, z wyjątkiem ograniczeń, które w podlegają rozluźnieniu” – napisano w ocenie skutków regulacji.

Na konferencji prasowej w środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od najbliższej soboty zniesiony zostaje obowiązek zakrywania ust i nosa odzieżą lub jej częścią, maską, maseczką czy przyłbicą na świeżym powietrzu, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, zieleńców, promenad, bulwarów, parkingów leśnych oraz na terenie nieruchomości wspólnych pod warunkiem zachowania bezpiecznego dystansu 2 m od przebywających w tych miejscach osób. Natomiast w przestrzeni zamkniętej, czyli w sklepach, autobusach, punktach usługowych, bankach, restauracjach taki obowiązek nadal pozostaje. Maseczek natomiast nie muszą nosić m.in. dzieci do lat 4, osoby, którym zdrowie na to nie pozwala, kierowcy, osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania, sędziego, trenera i osoby uprawiającej sport, w czasie jazdy konnej.

Natomiast odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku, gdy będzie konieczna identyfikacja osoby noszącej maseczkę i ustalenie jej tożsamości lub skomunikowanie się z osobą głuchą lub głuchoniemą albo spożywanie posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej.

W projekcie proponuje się od 6 czerwca zniesienie ograniczeń dotyczących gromadzenia się w związku z uroczystościami rodzinnymi (śluby, komunie itp.) lub innymi spotkaniami okolicznościowych, jednak przy zachowaniu limitu uczestników – 150 osób.

Działalność swoją od 15 czerwca będą mogły rozpocząć uzdrowiska, z wyjątkiem tych na terenie województwa śląskiego. Aby móc rozpocząć turnus trzeba będzie wykazać ujemny wynik testu diagnostycznego pod kątem koronawirusa. Badanie musi być wykonane nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia lub rehabilitacji. Dotyczy to również opiekuna dziecka, które będzie korzystało z leczenia sanatoryjnego.

„Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (…)” – brzmi jeden z przepisów projektu.

Natomiast osoby, które przerwały po 14 marca leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przed upływem 15 dnia przewidzianego programem pobytu będą mogły je kontynuować na podstawie dotychczasowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Termin uzgadniają bezpośrednio z uzdrowiskiem, w którym przebywały. Nie mogę on jednak być późniejszy niż dzień 30 września 2020 roku.

Z drugiej strony nadal będzie obowiązywało, aż do odwołania, czasowe ograniczenie wykonywania usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, jak również udzielania świadczeń zdrowotnych w pojazdach (pracowniach mobilnych) oraz stomatologicznych w pojazdach (dentobusach), z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Natomiast przewiduje się rozszerzenie katalogu osób, którym będą przekazywane dane o osobach odbywających kwarantannę o sądy, prokuratorów i kuratorów sądowych. Jednocześnie w projekcie zdecydowano, że prowadzenie przez podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia braku udziału publiczności i maksymalnie 150 uczestników.

Limit uczestników nie dotyczy m.in. pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, jak również rozgrywek ligowych w piłce nożnej i żużlu w klasach rozgrywkowych wskazanych w rozporządzeniu.

Dla basenów, siłowni, klubów i centrów fitness oraz organizacji obozów sportowych przygotowanie wytycznych zobowiązano Głównego Inspektora Sanitarnego.

Równocześnie rozszerzono dotychczasowe wymogi związane z reżimem sanitarnym na obiektach sportowych, dodając do katalogu podmiotów zobowiązanych również organizatorów wydarzeń sportowych i osoby prowadzące zajęcia w plenerze. Cały czas zakazowi działalności podlegają dyskoteki i kluby nocne.

Projekt ukazał się w czwartek na stronach Ministerstwa Zdrowia w związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Skierowany został do konsultacji roboczych. Uwagi do projektu można przesyłać na adres RMrozp.epidemia@mz.gov.pl do piątku 29 maja 2020 r. do godz. 12:00.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2020 r., z wyjątkiem wybranych przepisów.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *