Trybunał Sprawiedliwości UE ma nowych sędziów

&lt![CDATA[

Wahl został mianowany sędzią Trybunału Sprawiedliwości na okres od 7 października 2019 r. do 6 października 2024 r. Zastąpi on Carla Gustava Fernlunda, który rezygnuje ze stanowiska z dniem 7 października br.

Mastroianni i Porchia zostali mianowani sędziami Sądu UE. Ich kadencja potrwa od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2025 r. Mianowanie tych dwóch osób wpisuje się w częściową wymianę składu Sądu (31 sierpnia 2019 r. dobiega końca kadencja 23 sędziów).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej składa się z dwóch sądów – Trybunału Sprawiedliwości i Sądu UE.

Sędziowie i rzecznicy generalni są mianowani za porozumieniem rządów państw członkowskich po konsultacjach z komitetem, którego zadaniem jest opiniowanie kandydatów do wykonywania funkcji. Są wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności. Kandydaci na sędziego Trybunału Sprawiedliwości muszą mieć kwalifikacje wymagane w ich własnych krajach od osób zajmujących najwyższe stanowiska sędziowskie lub muszą być prawnikami o uznanej kompetencji. Kandydaci na sędziego Sądu muszą odznaczać się zdolnością sprawowania wysokich stanowisk sędziowskich.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *