TK: Przepisy regulujące uwłaszczenie lokali spółdzielczych – zgodne z konstytucją

&lt![CDATA[

W ustnych motywach wyroku sędzia sprawozdawca Piotr Pszczółkowski podkreślił, że Trybunał musiał w tej sprawie ocenić dopuszczalność rozwiązania legislacyjnego polegającego na tym, że do wniosków o uwłaszczenie we wskazanym okresie miały być w dalszym ciągu stosowane zasady, które TK już wcześniej uznał za wadliwe. W wyroku z 2008 r. Trybunał orzekł, że przepis dot. uwłaszczenia lokali spółdzielczych prowadził do nieproporcjonalnej ingerencji we własność spółdzielni. Trybunał wskazał też wówczas, że zakres spłat ciążących na osobie ubiegającej się o uwłaszczenie lokalu spółdzielczego prowadził do nieuzasadnionego uprzywilejowania tej osoby względem spółdzielni.

Trybunał postanowił też wtedy odroczyć termin utraty mocy obowiązującej przez wadliwy przepis o 12 miesięcy. Jednak dzień wcześniej weszła w życie ustawa zmieniająca wadliwy przepis. W nowelizacji znalazł się zaskarżona przez spółdzielnie regulacja.

W środę Trybunał wskazał, że zaskarżony przepis miał na celu doprowadzenie do zakończenia – na „starych zasadach” – procesów uwłaszczeniowych zainicjowanych po wejściu w życie ustawy z 2007 r. a niezakończonych przed wejściem w życie ustawy zmieniającej z 2009 r.

Zdaniem TK, ustawodawca zgodnie ze standardami poprawnej legislacji wprowadził rozwiązanie przejściowe, które – według Trybunału – było niezbędne dla prawidłowego wykonania wyroku TK. „Ponadto ingerencja w prawo własności przysługująca spółdzielniom mieszkaniowym było w tym przypadku proporcjonalne i uzasadnione innymi wartościami konstytucyjnymi” – wyjaśnił sędzia Pszczółkowski.

Trybunał wskazał też, że uwzględnienie przez niego skargi prowadziłoby do pozbawienia osób – które dokonały wszystkich stosownych rozliczeń i złożyły stosowny wniosek między 31 lipca 2007 r. oraz 29 grudnia 2009 r. – możliwości dochodzenia przed sądem uwłaszczenia lokali na zasadach obowiązujących w tym okresie.

„Stanowiłoby to nieuzasadnioną ingerencję w przysługujące im maksymalnie ukształtowane ekspektatywy prawa własności lokali, które podlegają ochronie na podstawie art. 2 Konstytucji. Stawiałoby też te osoby w sytuacji gorszej niż osoby, z którymi spółdzielnie mieszkaniowe, działając w zgodzie z obowiązującym prawem, zawarły umowy o przeniesienie własności lokali” – zaznaczono w uzasadnieniu.

Zdanie odrębne do wyroku Trybunału zgłosił sędzia TK Mariusz Muszyński. Skierował on zastrzeżenia do sposobu rozstrzygnięcia sprawy.

Skargę do TK w tej sprawie złożyła spółdzielnia mieszkaniowa, która na mocy przepisów zaskarżonej ustawy została zobowiązana do nieodpłatnego przeniesienia, na rzecz jednego ze swoich członków, własności lokalu użytkowego o wartości ponad 500 tys. zł.

Spółdzielnia podniosła w skardze, że zaskarżony przepis narusza konstytucyjną zasadę poprawnej legislacji w związku ochroną własności oraz dopuszczalności wywłaszczenia jedynie na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

W skardze zarzucono też, że na mocy zaskarżonego przepisu ustawodawca nakazał dalsze stosowanie niekorzystnych dla spółdzielni rozliczeń między spółdzielnią a osobami uwłaszczonymi chociaż – jak wskazano – o niekonstytucyjności tych zasad już wcześniej orzekł TK.

Spółdzielnia wskazała też, że na podstawie zakwestionowanego przez nią przepisu spółdzielnia utraciła własność do części budynku i prawa wieczystego użytkowania części gruntu, zaś utrata tych praw nie została w żaden sposób jej zrekompensowana.

Trybunał wydał wyrok w tej sprawie w pełnym składzie, któremu przewodniczyła prezes TK Julia Przyłębska. Wyrok Trybunału jest ostateczny.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *