Szef KRS: Rada nie odmawia sędziom SN prawa do sądu

&lt![CDATA[

Chodzi o odwołania, które sędziowie SN: Maria Szulc, Anna Owczarek i
Józef Iwulski skierowali – za pośrednictwem przewodniczącego KRS – do
Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

Jak poinformowała KRS w ubiegłym tygodniu, ze względu na
bezprecedensowy charakter sprawy prezydium Rady zleciło Wydziałowi
Prawnemu Biura KRS analizę, czy odwołania te są dopuszczalne.

W czwartek przewodniczący KRS przekazał PAP, że „wbrew
rozpowszechnianym informacjom, Krajowa Rada Sądownictwa nie odmawia
sędziom Sądu Najwyższego prawa do sądu, a w szczególności do Sądu
Najwyższego”.

Sędzia Mazur zaznaczył, że w „dotychczasowej praktyce Rady nie
zdarzały się sytuacje, w których wnoszono odwołania od opinii Rady,
które mają charakter niewiążący”.

Szef KRS wskazał, że w poprzedniej kadencji Rady między złożeniem
odwołania od uchwały KRS a przekazaniem odwołania wraz z odpowiedzią na
to odwołanie do właściwego sądu mijały ok. dwa miesiące. Jak dodał,
należy się spodziewać, że dalsze czynności w tej sprawie powinny
nastąpić w podobnym terminie.

Mazur zaznaczył też, że prezydium i przewodniczący KRS nie podjęli
jeszcze w tej sprawie żadnej ostatecznej decyzji w kwestii
dopuszczalności odwołań sędziów SN.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3
kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu, czyli 3 lipca, w stan
spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok
życia. Mogą oni jednak dalej pełnić funkcję, jeśli w ciągu miesiąca od
wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja, złożyli stosowne
oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a
prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN.

Prezydent, przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska, zasięga opinii KRS.

W lipcu KRS pozytywnie zaopiniowała 5 sędziów Sądu Najwyższego,
którzy mimo ukończenia 65. roku życia wyrazili wolę dalszego orzekania; 7
sędziów, w tym prezes Józef Iwulski, kierujący obecnie pracą SN,
zostało zaopiniowanych negatywnie. Negatywne opinie KRS sformułowała –
poza Iwulskim – wobec sędziów: Jerzego Kuźniara, Stanisława Zabłockiego
(ci dwaj oraz Iwulski w swych oświadczeniach nie powołali się
bezpośrednio na nową ustawę o SN, lecz na konstytucję) oraz Marii Szulc,
Anny Owczarek, Jacka Gudowskiego i Wojciecha Katnera.

Pod koniec lipca Sąd Najwyższy informował, że Maria Szulc i Anna
Owczarek skierowały odwołania od negatywnego zaopiniowania ich
oświadczeń o woli dalszego orzekania przez KRS – za pośrednictwem
przewodniczącego Rady – do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu
Najwyższego. Wcześniej odwołanie od takiego zaopiniowania przez KRS
złożył natomiast do SN – również za pośrednictwem przewodniczącego Rady –
Józef Iwulski.

Jeszcze w lipcu rzecznik KRS Maciej Mitera przekazał PAP, że
przewodniczący KRS Leszek Mazur poinformował Radę, iż nie nada biegu i
nie prześle do SN odwołań trojga sędziów.

Z kolei rzecznik SN sędzia Michał Laskowski oświadczył, że przesłanie
odwołań trojga sędziów Sądu Najwyższego od negatywnego zaopiniowania
ich oświadczeń o woli dalszego orzekania, to prawny obowiązek KRS i to
bez względu na merytoryczną ocenę ich treści. Laskowski przekazał też,
że troje sędziów złożyło swoje odwołania bezpośrednio do Sądu
Najwyższego.

Biuro Rady przekazało PAP, że Prezydium KRS zleciło Wydziałowi
Prawnemu Rady analizę, czy odwołania trojga sędziów SN od negatywnego
zaopiniowania ich oświadczeń o woli dalszego orzekania są dopuszczalne.

Sąd Najwyższy w ubiegły czwartek postanowił zwrócić się do Trybunału
Sprawiedliwości UE z pięcioma pytaniami prejudycjalnymi dot. zasady
niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz
unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Zostały one wysłane
do Luksemburga w poniedziałek po południu.

SN postanowił też zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów
ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN,
którzy ukończyli 65. rok życia. Według SN, do czasu orzeczenia TSUE, KRS
i prezydent powinni powstrzymać się od dalszych czynności w procedurze
dot. sędziów SN, którzy skończyli 65 lat.

W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy zajął się odwołaniami trojga
sędziów SN, w tym Anny Owczarek, od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa
negatywnie opiniujących ich oświadczenia o woli dalszego orzekania.

W środę SN przesłał do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie
prejudycjalne wydane w sprawie z odwołania sędzi Anny Owczarek od
uchwały KRS.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *