System egzekucji w Polsce czeka zapaść. Nadejdą złote czasy dla dłużników [Opinia]

W każdym z powyższych przypadków powinieneś udać się do komornika. To on w świetle obowiązujących przepisów jest tym funkcjonariuszem publicznym, który zawodowo zajmuje się odzyskiwaniem należności i w tym celu w pełni legalnie stosuje środki przymusu. Taki urzędnik, tylko wyposażony w szczególnego rodzaju kompetencje. Jako jedyny może przyjść do domu dłużnika, zająć wartościowe ruchomości (np. złoty zegarek, konsolę do gier, czy samochód), a następnie sprzedać je w drodze licytacji publicznej i uzyskane środki przekazać Tobie. Może zająć wynagrodzenie za pracę dłużnika, jego rachunek bankowy, udziały w spółkach prawa handlowego – a wszystko po to, by odzyskać pieniądze, które się Tobie prawnie należą. Jak zapewne się domyślasz, nie jest to łatwa praca. W wymiarze fizycznym górnik, czy pielęgniarka, oczywiście biją komornika na głowę. Za to w wymiarze psychicznym, emocjonalnym, niewiele jest zawodów, które mogą się równać z zawodem komornika, jeżeli weźmiemy pod uwagę zawody związane z tzw. obrotem gospodarczym.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *