SN: Niedopuszczalne zabezpieczenie w postępowaniu z odwołania od uchwał KRS

&lt![CDATA[

Siedmioosobowy skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN na posiedzeniu w środę rozpatrywał zagadnienie prawne sformułowane przez skład trzech sędziów tej izby. Sąd w zagadnieniu tym wyraził wątpliwość, czy w postępowaniu przed SN dotyczącym odwołania od uchwały KRS dotyczącym powołania na urząd sędziego dopuszczalne jest zastosowanie zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonalności lub skuteczności danej uchwały KRS.

Sąd pod przewodnictwem sędzi Joanny Lemańskiej odmówił w środę wydania uchwały w tej sprawie. Jak wskazał sędzia sprawozdawca Leszek Bosek, zasadniczą przyczyną odmowy było ustalenie, że orzecznictwo Sądu Najwyższego w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia ws. z odwołania od uchwały KRS o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie na urząd sędziego jest jednolite i utrwalone o czym – zdaniem sądu – świadczą postanowienia SN z 2010 r. i 2019 r. Sąd zaznaczył też, że w pytaniu prawnym nie wykazano istnienia poważnych wątpliwości, co do utrwalonej wykładni prawa.

Zdaniem siedmioosobowego składu Izby Kontroli Nadzwyczajnej, odesłanie w tej sprawie z ustawy o KRS do stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej nie obejmuje przepisów o postępowaniu zabezpieczającym. „Istnieje pewna granica, która ustawodawca wyznaczył. Nie może być tak, że odesłania zawarte w Kpc (…) prowadzą w nieskończoność i że można wszelkie przepisy postepowania poprzez wielostopniowe odesłania stosować” – dodał sędzia.

Sąd zwrócił też uwagę, że stosunek łączący sędziego z państwem ma charakter ustrojowy i jest regulowany przez konstytucję. W związku z tym – zdaniem sądu – żądanie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego nie jest sprawą cywilną. Sąd zaznaczył przy tym, że w obowiązującym prawie nie ma podstawy prawnej do stosowania zabezpieczenia w stosunkach ustrojowych.

W grudniu 2018 r. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, w której przedstawiła wniosek o powołanie 17 sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Odwołanie od tej uchwały do Sądu Najwyższego złożyła sędzia, która nie uzyskała wtedy rekomendacji KRS. Wraz z odwołaniem skarżąca sędzia zawnioskowała o nakazanie KRS powstrzymanie się od przekazania uchwały prezydentowi do czasu rozpoznania odwołania przez SN. Według poznańskiej sędzi, tylko wstrzymanie skuteczności wykonania zaskarżonej uchwały pozwala zabezpieczyć jej interes i zapobiec powstaniu nieodwracalnej sytuacji prawnej czyli powołaniu nowych sędziów sądu w Poznaniu.

Trzyosobowy skład Izby Kontroli nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, do którego trafiło to odwołanie, sformułował zagadnienie prawne i skierował je do rozpoznania przez skład siedmiu sędziów. Sąd w zagadnieniu tym wyraził wątpliwość, czy w postępowaniu przed SN dotyczącym odwołania od uchwały KRS dopuszczalne jest zastosowanie zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonalności lub skuteczności danej uchwały KRS.

W uzasadnieniu zagadnienia prawnego podkreślono, że w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego występują dwa przeciwstawne stanowiska dotyczące rozstrzygania tej kwestii. Zgodnie z pierwszym poglądem, udzielenie zabezpieczenia w sprawach z odwołania od uchwał KRS jest zasadne – rozpatrując odwołania od uchwał KRS ws. kandydatów na sędziów SN, Naczelny Sąd Administracyjny wydał decyzję o zastosowaniu takich zabezpieczeń. Z kolei druga opinia stanowi, że zabezpieczenie w postępowaniach dot. odwołań od uchwał KRS jest niedopuszczalne.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *