Sejmowa komisja przyjęła projekt dot. odpowiedzialności za działania w czasie epidemii

&lt![CDATA[

Na posiedzeniu sejmowej komisji odbyło się w piątek pierwsze czytanie poselskiego, zgłoszonego przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt z jedną poprawką przyjęto głosami 26 posłów, przeciwko było 21, nikt się nie wstrzymał.

Wcześniej przeciwko odrzuceniu projektu w I czytaniu, o co wniosła posłanka KO Monika Wielichowska, opowiedziało się 27 posłów, za odrzuceniem było 17 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Komisja odrzuciła także wniosek formalny o odroczenie prac nad projektem ustawy. Złożyła go wiceprzewodnicząca komisji Krystyna Skowrońska, która przypomniała m.in., że projekt decyzją większości sejmowej nie wszedł do porządku trwających obrad izby. Jej zdaniem projekt ten „wszedł do komisji tylnymi drzwiami” i nie ma powodu ani pośpiechu, aby go procedować. Za przerwaniem prac opowiedziało się 18 posłów, przeciwko było 27.

Podczas prac posłanka Wielichowska wniosła o zmianę tytułu ustawy na „ustawę o zmianie ustawy o bezkarności władzy”. Zarówno tę, jak i kolejną poprawkę dotyczącą skreślenia artykułu pierwszego projektu ustawy odrzucono większością głosów.

W artykule tym zawarty jest przepis – w nowelizowanej ustawie to art. 10d – iż „nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione”.

Przyjęto natomiast poprawkę zgłoszoną przez posła PiS Zdzisława Sipierę, która ma charakter legislacyjny.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *