Sędzia ukradł część wkrętarki? Sąd dyscyplinarny wydał wyrok

Mariola Głowacka, jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego, przedstawiła Pawłowi M. zarzut popełnienia wykroczenia stanowiącego jednocześnie „przewinienie dyscyplinarne – uchybienie godności urzędu” polegające na tym, że 30 czerwca 2016 r. w sklepie w Szczecinie dokonał kradzieży mienia w postaci „przegubowego łącznika wkrętarki z pinem na kwotę nie większą niż 95,29 zł”. Drugim zarzutem wobec sędziego ze Szczecina jest popełnienia przewinienia dyscyplinarnego w postaci przyjęcia od policjanta mandatu karnego w kwocie 100 zł oraz zgody na uiszczenie grzywny za wykroczenie kradzieży elementu wkrętarki.

Za popełnienie kradzieży sąd dyscyplinarny wymierzył Pawłowi M. karę wydalenia z zawodu, a za drugi czyn dostał karę upomnienia – o taki właśnie rodzaj kar wnioskowała też w mowie końcowej Głowacka.

W uzasadnieniu wyroku sędzia Barbara Rączka-Sekścińska powiedziała, że o cechach charakteru, które powinien posiadać sędzia mówi uchwała Krajowej Rady Sądownictwa z 2003 r. – Mowa w niej o tym, że sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczucia obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów. Nie ulega wątpliwości zachowanie obwinionego naruszyło powyższe zasady – oceniła.

„To godzi w autorytet wymiaru sprawiedliwości”

– Nie budzi wątpliwości, że popełnienie kradzieży przez sędziego godzi też w autorytet wymiaru sprawiedliwości – dodała. Wyjaśniła, że o winie Pawła M. świadczą nie tylko zeznania świadków – pracowników ochrony sklepu – ale przede wszystkim zapis monitoringu.

Sędzia wytłumaczyła, że na nagraniu widać jak Paweł M. na dwie minuty przed kradzieżą oglądał różne części znajdujące się na półkach.

– Potem wziął z półki pudełko i wyjął z niego zestaw narzędzi. Po otwarciu pudełka oglądał znajdujące się tam rzeczy. W trakcie tego przeglądania wziął do ręki przegub do wkrętarki. Potem pudełko zamknął, włożył do opakowania i odłożył na półkę. Po czym wziął kolejny zestaw narzędzi i po odłożeniu tego drugiego zestawu ukrył trzymany w ręku łącznik w kieszeni – podkreśliła.

– Powyższa sekwencja zdarzeń prowadzi do wniosku, że nie było zamiarem obwinionego porównanie tego elementu ze znajdującą się na wystawie wkrętarką. Nielogiczne jest bowiem i niezgodne z zasadami doświadczenia życiowego, aby osoba, która ma zamiar porównać jakąś część cały zestaw zamknęła, włożyła do opakowania, a następnie odłożyła na półkę – uzasadniła sędzia.

Jak dodała, o winie sędziego świadczy też fakt, że tuż po zatrzymaniu przez ochronę sklepu wyjął dyskretnie z kieszeni spodni skradzioną część i przełożył ją do plecaka. – Sąd nie kwestionuje argumentacji obwinionego, że poszedł do sklepu nie mając zamiaru kraść czegokolwiek, natomiast taki spontaniczny motyw pojawił się, gdy obwiniony zaczął przeglądać narzędzia – powiedziała Rączka-Sekścińska.

Zauważyła, że sędzia w toku postępowania w żadnym momencie nie wyraził skruchy za swój czyn.

Wiem, że moje tłumaczenia wyglądają dziwnie

W ostatnim słowie przed zakończeniem w piątek postępowania w sądzie dyscyplinarnym Paweł M. mówił, że nie zamierzał ukraść elementu do wkrętarki. – Nie miałem powodu, miałem przy sobie gotówkę. Wielokrotnie robiłem w tym sklepie zakupy, miałem w nim kartę stałego klienta. Nie poszedłem tam kraść, choć zdaję sobie sprawę, że moje zachowanie i tłumaczenia wyglądają dziwnie – powiedział.

Swoją postawę w sklepie – tak jak na wcześniejszych rozprawach – tłumaczył głównie stresem, roztargnieniem i trudną sytuacją osobistą (u matki jego konkubiny stwierdzono w tym czasie bowiem nowotwór złośliwy, a jego partnerka – także sędzia w Szczecinie – doznała urazu kręgosłupa).

– To się wszystko nawarstwiało. U każdego człowieka jest taki moment, w którym coś pęka i łamie się. Mi się zdarzyło coś takiego pierwszy raz w życiu. To była wielka głupota, ale nie kradzież – przekonywał w sądzie Paweł M.

Po raz pierwszy sprawą Pawła M. sąd dyscyplinarny-Sąd Apelacyjny w Gdańsku zajął się w marcu. Podjął wtedy decyzję o zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych na pięć miesięcy do 8 sierpnia oraz obniżeniu wysokości wynagrodzenia sędziego, na wskazany okres, o 25 procent. Następnie, w maju zwrócił akta sprawy do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu w celu uzupełnienia postępowania wyjaśniającego.

Pod koniec lipca SA podjął kolejną decyzję ws. Pawła M. – zawiesił go czynnościach służbowych od 9 sierpnia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania oraz obniżył wysokość wynagrodzenia sędziego na wskazany okres o 25 proc.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *