Sędzia Józef Iwulski wśród negatywnie zaopiniowanych przez Krajową Radę Sądownictwa

&lt![CDATA[

Jak powiedział dziennikarzom sędzia Mitera, pozytywną opinię Rady
uzyskali sędziowie: Zbigniew Myszka, Anna Kozłowska, Bogumiła Ustjanicz,
Rafał Malarski i Marian Kocon. Negatywne opinie sformułowano wobec
sędziów: Józefa Iwulskiego, Jerzego Kuźniara, Stanisława Zabłockiego (ta
trójka w swych oświadczeniach nie powołała się bezpośrednio na nową
ustawę o SN lecz na konstytucję) oraz Marii Szulc, Anny Owczarek, Jacka
Gudowskiego i Wojciecha Katnera.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3
kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu, czyli 3 lipca, w stan
spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok
życia. Mogą oni jednak dalej pełnić funkcję, jeśli w ciągu miesiąca od
wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja, złożyli stosowne
oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a
prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN.
Prezydent, przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska,
zasięga opinii KRS.

3 lipca w SN było 73 sędziów, spośród których 27 osiągnęło ten wiek. Z
kolei spośród tych 27 sędziów oświadczenia dotyczące woli pozostania na
stanowisku z powołaniem na podstawę prawną nowej ustawy o SN złożyło
dziewięciu sędziów. Natomiast w siedmiu kolejnych oświadczeniach
sędziowie powołali się bezpośrednio na Konstytucję RP, nie dołączyli
także zaświadczeń o stanie zdrowia.

Na zapisy ustawy o SN w swych oświadczeniach powołali się sędziowie:
Jacek Gudowski, Wojciech Katner, Marian Kocon, Anna Kozłowska, Rafał
Malarski, Zbigniew Myszka, Anna Owczarek, Maria Szulc i Bogumiła
Ustjanicz. Sędziowie ci dołączyli także zaświadczenia o stanie zdrowia –
lekarskie i psychologiczne.

 Bezpośrednio na zapisy konstytucji w oświadczeniach powołali się zaś
sędziowie: Krzysztof Cesarz, Józef Iwulski, Przemysław Kalinowski, Jerzy
Kuźniar, Andrzej Siuchniński, Józef Szewczyk i Stanisław Zabłocki.
Spośród tych siedmiu sędziów czterech – Cesarz, Kalinowski, Siuchniński i
Szewczyk – złożyło oświadczenia po terminie. Wobec tej czwórki oraz 11
kolejnych sędziów, którzy nie złożyli oświadczeń (w tym I prezes SN
Małgorzaty Gersdorf), prezydent Andrzej Duda w zeszłym tygodniu
skierował pisma zawiadamiające o przejściu w stan spoczynku

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *