Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący Arkadiusza Kraskę na dożywocie

&lt![CDATA[

SN wydał orzeczenie po rozpoznaniu wniosku prokuratury o wznowienie
postępowania w sprawie Kraski. Wniosek ten został później wycofany przez
prokuraturę. Skazany nie wyraził jednak zgody na wycofanie tego wniosku
i w związku z tym – zgodnie z przepisami – SN musiał go rozpoznać.

„Postępowanie prokuratury w tej sprawie było dalece zmienne. Na
przestrzeni niespełna pół roku organ ten zajmował diametralnie rozbieżne
stanowiska i to w sprawie o najwyższej wadze, w której rozstrzygnąć się
mają losy osoby skazanej za popełnione zabójstwa na dożywotnie
pozbawienie wolności, a których to czynów osoba ta mogła nie popełnić” –
ocenił SN odnosząc się do zmian stanowiska prokuratury w odniesieniu do
wniosku o wznowienie postępowania.

Zdaniem Sądu Najwyższego nie było bowiem wątpliwości, że obraz
dowodowy, jaki miały sądy pierwotnie orzekające w tej sprawie, był
istotnie niepełny, a ujawnione obecnie nowe fakty i dowody mają kluczowe
znaczenie.

Sędzia Jacek Błaszczyk powiedział, że tymi nowymi faktami i dowodami,
które zaważyły na decyzji SN, były wykazane ostatnio m.in. podrobienie
protokołu przesłuchania dwóch funkcjonariuszy policji, niewłączenia do
akt pierwotnej sprawy niektórych materiałów i opinii lekarskich,
pominięcie wyników „czynności oględzin stacji paliw w dniu zabójstwa”,
które zaprzeczały zeznaniom świadków anonimowych.

„Doszło do zatajenia wprost przed sądem niezwykle ważnej informacji,
że jedna i ta sama osoba podawała dwie różne wersje wydarzeń (…)
uniemożliwiło to sądowi zweryfikowanie prawdomówności świadka incognito”
– mówił sędzia odnosząc się do różnic w protokołach policyjnych, a
aktach głównych sprawy.

Ponadto – jak wskazał – postrzelenie obu ofiar „dzieliło ponad 15
sekund, co przeczy ustaleniom, jakoby sprawca miał szybko strzelać
oddając kilka strzałów jeden po drugim”. „Wątpliwa jest też wersja,
jakoby do postrzelenia miało dojść na skutek awantury i bójki, o której
zeznawali świadkowie anonimowi” – dodał.

„Zachodzi bardzo istotna wątpliwość, czy świadkowie anonimowi w
ramach swych zeznań mówili prawdę co do przebiegu zdarzenia, a zwłaszcza
co do osoby sprawcy, i czy w ogóle byli oni naocznymi świadkami
zdarzenia w kluczowym momencie” – podkreślił SN.

Sąd wskazał też, że kluczowe znaczenie mają czynności dowodowe
przeprowadzone podczas nowego śledztwa prowadzonego od 2018 r. przez
prokuraturę – także te wskazujące na to, iż czynności podejmowane przez
policję w pierwszym śledztwie były nieprawidłowe.

Sędzia Błaszczyk zastrzegł jednocześnie, iż SN nie mógł uniewinnić
Kraski, gdyż możliwość wydania wyroku uniewinniającego przez SN „jest
możliwe w bardzo ograniczonym zakresie”. Jak dodał byłoby to możliwe po
ocenie wszystkich dowodów w sprawie, zaś nowe śledztwo „nie zostało
jeszcze ukończone i nie ma pewności, jakie dowody w jego trakcie zostaną
jeszcze ujawnione” i jak mogą rzutować na ocenę dotychczasowych
ustaleń.

Po ogłoszeniu decyzji SN, obrońca Kraski mec. Grzegorz Szwoch ocenił,
że uchylenie pierwotnego wyroku skazującego to olbrzymi sukces. Szwoch
powiedział też, że ufa, iż śledztwo prowadzone przez organy ścigania ws.
Kraski doprowadzi do skazania prawdziwych sprawców zabójstwa. Dodał
przy tym, że nie spodziewa się, aby prokuratura wystąpiła z wnioskiem o
aresztowanie jego klienta.

W ocenie prawnika, od samego początku postępowania w tej sprawie było
dużo zaniedbań. „Sąd orzekając dysponuje tym, co przedstawiają organy
ścigania. Jest też wysoce zastanawiające, dlaczego monitoring, który był
w materiale dowodowym, nie został odtworzony procesowo w toku
postępowania. A jest to kluczowy dowód podważający całość konstrukcji
wyroku skazującego naszego klienta” – podkreślił mec. Szwoch.

W marcu 2001 r. Arkadiusz Kraska został skazany przez Sąd Okręgowy w
Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo. Wyrok ten
utrzymał 3 lipca 2001 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Jak pisały media, do
zabójstwa w 1999 r. doszło na tle porachunków między grupami
przestępczymi – od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich
stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S.

Wniosek o wznowienie sprawy i – pierwotnie – uniewinnienie Kraski
złożyła w marcu br. Prokuratura Regionalna w Szczecinie. We wniosku tym
wskazywano, że podczas śledztwa mogło dojść do popełnienia przestępstwa
m.in. preparowania dowodów i mataczenia, co wpłynęło na orzeczenie sądu.
W konsekwencji w maju sąd postanowił wstrzymać wykonanie wobec Kraski
wyroku skazującego na dożywocie. Kraska wyszedł wtedy na wolność.

Jednak na początku lipca do SN wpłynęło pismo prokuratury, w którym
zmieniono wniosek i zwrócono się o wznowienie sprawy oraz przekazanie
jej następnie sądowi I instancji do ponownego rozpoznania zamiast
uniewinnienia. Sąd Najwyższy odroczył decyzję ws. Kraski i polecił wtedy
prokuratorom ujednolicić wniosek.

W sierpniu prokuratura przesłała pismo do SN, w którym oświadczyła, że cofa wniosek o wznowienie postępowania ws. Kraski.

Prokuratura Krajowa podała w sierpniu, że nie uzyskano żadnego dowodu
wykluczającego dotychczasowe ustalenia sądu ws. Kraski. W jej ocenie, w
materiale dowodowym brakuje faktów i dowodów, które pozwalałyby na
wznowienie postępowania. Wówczas do SN wpłynęło pismo od Prokuratora
Regionalnego w Szczecinie. Zawierało ono oświadczenie o cofnięciu
wniosku o wznowienie postępowania.

W końcu sierpnia sprawa Kraski została przeniesiona ze szczecińskiej
prokuratury do Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Prokuratura
tłumaczyła tę decyzję m.in. zapewnieniem „większego obiektywizmu w
ocenie materiału dowodowego”.

Kraska nie wyraził jednak zgody na cofnięcie pierwotnego wniosku o
wznowienie postępowania w jego sprawie i w konsekwencji SN wyznaczył na
wtorek jego rozpoznanie. Zgodnie bowiem z przepisami, cofnięcie wniosku
złożonego na korzyść skazanego, a takim jest wniosek o wznowienie
postępowania, wymaga zgody skazanego.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *