RODO: Przetwarzanie danych przez radców bez informowania. Mniej restrykcji dzięki tajemnicy zawodowej

&lt![CDATA[

Gdy radca prawny przetwarza dane osób trzecich, które pozyskał od swoich klientów, nie musi powiadamiać tych osób o zbieraniu i przetwarzaniu ich danych, gdyby naruszało to tajemnicę zawodową. Taka osoba trzecia nie może złożyć sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych przez radcę prawnego, jeśli dane osobowe pozyskane zostały przez radcę prawnego w związkuz udzielaniem pomocy prawnej.

Określono także okres przechowywania danych osobowych. który wynosi:

5 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez organy radców prawnych oraz organy izb radców prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań publicznych określonych w ustawach oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach nadzoru nad tym samorządem zawodowym;

10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych:

a) w toku prowadzonych przez organy radców prawnych oraz organy ich izb postępowań:

– administracyjnych,– w zakresie skarg i wniosków,– innych np. postępowań dotyczących wpisów na listę radców prawnych;

b) w ramach nadzoru nad postępowaniami, o których mowa wyżej (wymienionych w punkcie a);

c) przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu;

15 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonych przez organy radców prawnych oraz organy izb radców prawnych postępowań dyscyplinarnych wobec radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz podczas wykonywania kompetencji nadzorczych nad postępowaniami dyscyplinarnymi. Po upływie okresów dane osobowe przetwarzanych przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu muszą zostać usunięte.

Więcej na ten temat przeczytasz i o innych zmianach przeczytasz w książce:

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja>>>

Wskazanie przez ustawodawcę w jakim zakresie tajemnica zawodowa radców prawnych ma pierwszeństwo przed przepisami rozporządzenia RODO, powoduje umocnienie zaufania klienta do tych podmiotów. W przeciwnym wypadku dochodziłoby do sytuacji, że radca prawny zobowiązany byłby poinformować osobę, np. domniemanego sprawcę przestępstwa zgłoszonego mu przez klienta, o gromadzeniu jego danych osobowych, co byłoby sprzeczne z interesem klienta i umożliwiłoby ukrycie się przestępcy. Z drugiej strony, ustawodawca wskazał,że nie można przechowywać i przetwarzać danych ponad wskazane w ustawie terminy.

Czytaj też:

RODO Jak przygotować się do kontroli>>>
]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *