Publikacja wizerunku ofiary wypadku narusza dobra osobiste rodziny zmarłego

&lt![CDATA[

Sprawa dotyczyła odpowiedzialności wydawcy serwisu internetowego za publikację zdjęć z miejsca wypadku samochodowego. Żona i córki ofiary domagały się publikacji przeprosin, zakazu rozpowszechniania materiałów oraz 50 tys. zł dla wdowy i po 30 tys. zł dla każdej z dwóch córek tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w postaci kultu po zmarłym.

Pozwany bronił się, że zdjęcie było na tyle niewyraźne, że nie pozwalało nie tylko na identyfikację zmarłego, ale nawet na określenie, czy przedstawia człowieka. Podnosił, że prasa ma prawo i obowiązek informowania o wydarzeniach, w tym również o wypadkach. Podkreślał, że artykuł był przygotowany z zachowaniem zasad rzetelności dziennikarskiej oraz w celu ochrony ważnego interesu społecznego.

Sąd I instancji nie podzielił jego argumentacji. Wskazał, że dobrem osobistym jest również kult pamięci po osobie zmarłej, do którego zalicza się prawo do niezakłóconego przeżywania żałoby. Uznał, że opublikowanie zdjęcia zwłok bezpośrednio po wypadku było dla powódek wstrząsem.

Sąd nie kwestionował, że artykuł był realizacją prawa do informowania o ważnych społecznie wydarzeniach. Jego zastrzeżeń nie budził tekst ani fotografie z miejsca zdarzenia, na których widoczne były uszkodzone auta. Za naganne uznał jednak zdjęcia zwłok. Według sądu było to przekroczenie granicy między realizacją prawa do informacji a bezprawnym wtargnięciem w sferę życia prywatnego powódek.

Wydawca wniósł apelację. Orzeczeniu zarzucił brak wykazania przez powódki krzywdy, jakiej doznały wskutek publikacji wizerunku ofiary wypadku, co jest warunkiem zasądzenia zadośćuczynienia. Podtrzymywał też, że osoba uwieczniona na zdjęciu nie ma cech charakterystycznych, przez co niemożliwa była jej identyfikacja.

Sąd apelacyjny nie podzielił argumentacji pozwanego. W jego ocenie dowodem na rozpoznawalność ofiary na zdjęciu było to, że zidentyfikowały go powódki, nie ma więc znaczenia, że nie ujawniono jego danych osobowych ani numeru rejestracyjnego auta. Sąd nie uznał argumentu, że zdjęcie było niewyraźne, bo skoro zostało opublikowane w internecie, można je powiększyć. Przyznał jednak rację pozwanej redakcji, iż trudno jest oddzielić cierpienie wywołane śmiercią bliskiego od bólu wywołanego publikacją jego wizerunku. Biorąc zatem pod uwagę, że powódki zawarły ugodę z ubezpieczycielem, po której otrzymały 50 tys. zł (żona) i po 20 tys. zł (córki) zadośćuczynienia za śmierć męża i ojca, nie można drożej wyceniać bólu związanego z publikacją zdjęcia. W związku z tym sąd zdecydował o obniżeniu zasądzonych kwot o połowę.

Wyrok jako pierwszy opublikowało czasopismo „Lege Artis”. 

orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 lipca 2019 r., sygn. akt V ACa 459/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Jedno przemyślenie nt. „Publikacja wizerunku ofiary wypadku narusza dobra osobiste rodziny zmarłego

  1. Jeszce chwila ,a za pokazanie rozbitego auta będą się domagać odszkodowania ,bo to naruszy ich dobro ( bo pokazali ukochane autko – rozbite na które ktos tyrał całe życie ,i po naprawie go nie sprzeda) przeprosiny rozumię ,ale siano !!!! teraz media wszędzie powinny przy jakiejkolwiek informacji pokazywać rysunek aparatu i po temacie ,tak na znak protestu ,wtedy wszyscy się zreflektują ( poza tym zdjęcia ciał są zawsze zamazane , jak i twarze )

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *