Przedawnienie prawa do odprawy emerytalnej

Pracownik rozwiązał z naszą firmą umowę o pracę na mocy porozumienia stron 31.12.2012 r. Odchodząc pracownik miał skończone 62 lata. Przed podpisaniem porozumienia, pracownik otrzymał odmowną decyzję od ZUS o przyznaniu prawa do wcześniejszej emerytury. Od tej decyzji pracownik się odwołał, niestety ZUS podtrzymał swoją decyzję uzasadniając to brakiem właściwych świadectw pracy w warunkach szczególnych. Pracownik wystąpił do pracodawców o wydanie właściwych świadectw i jednocześnie wystąpił do sądu, zaskarżając decyzję ZUS i występując o przyznanie mu prawa do wcześniejszej emerytury. W marcu 2013 r. pracownik takie świadectwa od pracodawców otrzymał. Sąd w swoim wyroku przyznał pracownikowi prawo do wcześniejszej emerytury i nakazał jednostce ZUS jej wypłatę wstecz od 10 kwietnia 2013 roku. W czerwcu 2018 r. pracownik zwrócił się do naszej firmy o wypłatę odprawy emerytalnej, w związku z tym, że był to jego ostatni zakład pracy. Czy należy mu taką odprawę wypłacić? Czy liczony jest tutaj bieg przedawnienia 3 czy 10 lat? Czy ma znaczenie, że od momentu rozwiązania stosunku pracy czyli 31.12.2012 r. do momentu przyznania emerytury w oparciu o wyrok sądu (tj. od 10 kwietnia 2013 r.) była przerwa czasowa ponad 3 miesiące? Czy należy brać pod uwagę fakt, że skoro wyrokiem sądu pracownik otrzymał prawo do wcześniejszej emerytury, to odchodząc z firmy miał do niej uprawnienia mając skończone 60 lat ?
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *