Prokuratura wnosi o zawieszenie Romana Giertycha w czynnościach adwokata

&lt![CDATA[

„Wobec Romana G., po skutecznym ogłoszeniu mu postanowieniu o przedstawieniu zarzutów, zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci:

poręczenia majątkowego w wysokości 5 milionów złotych, zawieszenia w czynnościach adwokata, zakazu opuszczania kraju, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi” – dodał prokurator.

„Po wykonaniu czynności procesowych z wszystkimi 12 zatrzymanymi osobami podjęto decyzję o skierowaniu wobec pięciu z nich, to jest Ryszarda K., Sebastiana J., Piotra Ś., Piotra W. oraz Michała Ś. wniosków do Sądu Rejonowego Stare Miasto w Poznaniu o zastosowanie środka zapobiegawczego
o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania” –
powiedział Motawski podczas konferencji prasowej dotyczącej śledztwa, w
którym zatrzymany został m.in. Roman Giertych.

„Odnosząc się do spekulacji niektórych mediów, jakoby stan zdrowia podejrzanego Romana G. wynikał z nieuprawnionej ingerencji funkcjonariuszy CBA, stanowczo stwierdzam, że ze zgromadzonych dowodów, w
tym czynności przeszukania domu Romana G., która była rejestrowana i
odbywała się obecności adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,
wynika, iż są one całkowicie bezpodstawne” – powiedział prok. Motawski

Wobec
sześciu podejrzanych osób – zatrzymanych przez CBA wraz z Romanem
Giertychem i Ryszardem K. – prokuratura nie wystąpi o areszt, gdyż
zastosowano „wolnościowe środki zapobiegawcze”.”Wobec Tomasza
Sz., Tomasza B., Andrzeja P, Wojciecha C., Andrzeja P. oraz Bartosza P.
zastosowano środki o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń
majątkowych, zakazu popuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem
paszportu oraz dozorou policji połączonego z zakazem kontaktowania się z
pozostałymi podejrzanymi” – powiedział prok. Jacek Motawski.

arzuty,
które zostały przedstawione, obejmują dwa zasadnicze wątki. Po pierwsze
zakup wartościowych wierzytelności oraz zakup nieruchomości o znacznie
zawyżonej cenie – powiedział w sobotę szef Prokuratury Regionalnej w
Poznaniu Jacek Motawski.

Prokurator podczas briefingu podkreślił,
że „kluczowym w pierwszym z wątków jest to, że zarówno podmiot, który
został pokrzywdzony przestępstwem – to jest spółka Polnord – jak również
spółka, która z kolei stała się beneficjentem przestępczego procederu,
są związane bezpośrednio, bądź pośrednio kapitałowo osobowo z Ryszardem
K.”.

Zaznaczył, że „w transakcji wykorzystano, jako pośredników dwie
fasadowe spółki, które z kolei związane są z Romanem G. W efekcie
stworzono mechanizm przestępstwa, który podmiot o nazwie Prokom zbył
omawiane wierzytelności na rzecz dwóch spółek o minimalnym kapitale 5
tys. zł, nie mając żadnego zaplecza finansowego, nie prowadząc
rzetelnej, rzeczywistej jakiejkolwiek działalności gospodarczej, od
których to następnie wierzytelności te zostały już ze znaczną –
kilkumilionową marżą nabyte przez wymienioną pokrzywdzoną spółką
Polnord” – powiedział Szef Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

Prokurator zaznaczył, że „Roman G. świadczył obsługę prawną dla
wszystkich podmiotów, które brały udział w całej tej transakcji”.

Podkreślił, że „finalnie beneficjentem całej transakcji był Prokom,
jak również inne podmioty powiązane kapitało z Ryszardem K. w tym spółki
cypryjskie, a nadto inne osoby, przy czym sam Roman G. w ramach
rzekomych usług adwokackich uzyskał korzyść z tego przestępstwa w
wysokości niespełna 2,5 mln zł”.

Prokurator Motawski wyjaśnił, że „drugi z wątków dotyczy zakupu
nieruchomości przez spółkę powiązaną z Romanem G. za kwotę 6 mln netto, a
następnie po ośmiu dniach spółka ta sprzedała pokrzywdzonej spółce
Polnord tę samą nieruchomość za kwotę niespełna 27 mln zł”.
]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *