Prokuratura umorzyła śledztwo ws. śmierci sędziego TK prof. Henryka Ciocha

&lt![CDATA[

Sędzia TK prof. Henryk Cioch zmarł 20 grudnia 2017 r. we własnym mieszkaniu. Prokuratura tego samego dnia wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci sędziego. „Przyjęta kwalifikacja jest kwalifikacją roboczą, przyjmowaną przez prokuratora w tego typu przypadkach – to znaczy w sytuacjach, gdzie przeprowadzone wstępne czynności nie wskazują, że do śmierci osoby przyczyniły się osoby trzecie, ale zachodzi konieczność pełnego wyjaśniania przyczyny śmierci, w tym m.in. poprzez uzyskanie opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej” – wyjaśniał wówczas prok. Łapczyński.

We wtorek w rozmowie z PAP prok. Łukasz Łapczyński powiedział, że śledztwo ws. śmierci sędziego Ciocha zostało umorzone na początku lipca na podstawie art. 17 par. 1 pkt. 1 kodeksu postępowania karnego.

„W toku tego śledztwa przesłuchano świadków, uzyskano dokumentację medyczną dotyczącą wcześniejszego leczenia sędziego, jak też uzyskano opinie biegłego z zakresu medycyny sądowej. Z opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej wynika, że przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa powstała w mechanizmie wcześniejszych zmian chorobowych. W oparciu o ustalenia poczynione w toku śledztwa nie stwierdzono by jakiekolwiek osoby trzecie w jakikolwiek sposób, czy to przez działanie, czy to przez zaniechanie, przyczyniły się do śmierci” – powiedział prokurator.

Pierwsze o umorzeniu śledztwa ws. śmierci sędziego Ciocha poinformowało radio RMF FM.

Prof. Henryk Cioch urodził się 30 lipca 1951 r. w Lubaczowie. W 1973 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1982 r. obronił pracę doktorską, w 1996 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 r. został profesorem nauk prawnych.

Przez wiele lat wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1997 r. pracował tu na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na stanowisku profesora. W latach 2002-2004 pełnił funkcję prodziekana tego wydziału; był też dyrektorem Instytutu Prawa Prywatnego, kierował Katedrą Prawa Cywilnego.

Cioch zajmował się problematyką prawa cywilnego, spółdzielczego, fundacyjnego, stowarzyszeniowego i rzeczowego. Był m.in. członkiem zespołu ekspertów powołanego przez Prezydenta RP do przygotowania projektu ustawy Prawo spółdzielcze, a także przedstawicielem Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Nadzoru Finansowego. W 2010 roku prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju.

W wyborach parlamentarnych w 2011 r. Cioch – jako bezpartyjny kandydat Prawa i Sprawiedliwości – uzyskał mandat senatora VIII kadencji.

W grudniu 2015 r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przez rok nie był dopuszczany do orzekania przez ówczesnego prezesa Trybunału Andrzeja Rzeplińskiego – wraz z dwójką innych sędziów: Lechem Morawskim i Mariuszem Muszyńskim. Sędziowie zostali w pełni włączeni do składu TK 20 grudnia 2016 r., gdy prezesem Trybunału była już Julia Przyłębska.

Cioch zmarł 20 grudnia w Warszawie. Sekcja zwłok wykazała, że doszło u niego do niewydolności krążeniowo-oddechowej.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *