Projekt ustawy o kuratorskiej służbie sądowej w konsultacji. Przepisy wzmacniają status kuratora

&lt![CDATA[

„Podstawowym celem projektu jest poprawa funkcjonowania i organizacji kuratorskiej służby sądowej. Zaproponowane zmiany służą podkreśleniu istotnej roli służby kuratorskiej w systemie wymiaru sprawiedliwości i ukształtowaniu właściwego statusu kuratora sądowego, odpowiadającego charakterowi wykonywanych przez niego zadań oraz jego kompetencjom” – głosi uzasadnienie resortu sprawiedliwości.

Jak dodano praktyka stosowania obecnej ustawy o kuratorach sądowych „wskazuje na jej liczne niedostatki, a tym samym na konieczność wprowadzenia obszernych zmian legislacyjnych”.

Generalnie projekt, który liczy 135 artykułów ma w ocenie MS poprawić funkcjonowanie i organizację kuratorskiej służby sądowej. Miałoby to nastąpić m.in. poprzez „stworzenie przejrzystego systemu oceny pracy kuratorów; precyzyjne określenie uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych; poprawę jakości i efektywność pracy kuratorów i wzmocnienie kompetencji zawodowych kuratorów”. Ujednolicone miałyby też zostać kryteria kwalifikacji kandydatów na aplikację kuratorską oraz wprowadzone jednolite i przejrzyste zasady naboru kuratorów.

„Nowe przepisy wzmacniają status kuratora sądowego, jako szczególnego zawodu związanego z zaufaniem publicznym. Tak samo jak w przypadku sędziów, wymogiem mianowania kuratora sądowego będzie posiadanie wyłącznie obywatelstwa polskiego oraz korzystanie z pełni praw cywilnych i publicznych. Dla zapewnienia lepszych warunków awansu zawodowego wprowadzony zostanie nowy stopień służbowy starszego kuratora specjalisty” – zapowiada MS.

Kuratorzy mieliby zostać zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia prowadzone przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Kuratorzy zgodnie z projektem uzyskaliby kompetencję wyrażania zgody na zmianę miejsca pobytu osoby skazanej na karę ograniczenia wolności.

Wprowadzone zostałaby także kadencje – trzyletnie na stanowiskach kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej w sądzie rejonowym oraz czteroletnie zastępcy kuratora okręgowego. Natomiast kadencja kuratora okręgowego zostałaby skrócona z sześciu do czterech lat.

„Prezes sądu rejonowego będzie mógł przyznać nagrodę pieniężną dla kuratora zawodowego za szczególne osiągnięcia w pracy. Dla racjonalnego wykorzystania kadr kuratorskiej służby sądowej, prezesi sądów okręgowych będą mogli przenieść kuratora do innego sądu rejonowego, w tej samej lub innej miejscowości w obrębie okręgu sądowego” – zaznacza resort sprawiedliwości.

Zreformowane zostałyby też zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec kuratorów. „Wprowadza powoływanych na czteroletnie kadencję rzecznika dyscyplinarnego kuratorów zawodowych oraz zastępcę rzecznika dyscyplinarnego kuratorów zawodowych” – zapowiedziano. Zmiany miałyby też nastąpić w katalogu kar dyscyplinarnych, w którym zawarta zostałaby m.in. kara obniżenia wynagrodzenia.

Nowa ustawa – według planów – miałaby wejść w życie od początku 2020 r.

Z danych MS wynika, iż aktualnie w sądach rejonowych zatrudnionych jest około 5,1 tys. kuratorów zawodowych, w tym kuratorów rodzinnych ok. 1,7 tys., a kuratorzy dla dorosłych ok. 2,5 tys. „Niezwiązani stosunkiem zatrudnienia, jakkolwiek wykonujący zadania kurateli w obu jej segmentach (kuratela dla dorosłych i kuratela rodzinna), są także kuratorzy społeczni – w liczbie ok. 22 tys. 700” – podało MS. W sądach rejonowych działa 554 zespołów kuratorskich, na czele z kierownikami tych zespołów.

Z danych resortu wynika, że przed rokiem „pod różnego rodzaju oddziaływaniami kuratorów sądowych (w sprawach karnych i rodzinnych), pozostawało ponad 564 tys. osób, w tym ponad 251 tys. w sprawach karnych oraz ponad 313 tys. w sprawach rodzinnych i nieletnich”.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *