Projekt ustawy o e-dowodach trafił już do konsultacji międzyresortowych

&lt![CDATA[

Prace nad e-dowodem
koordynuje Ministerstwo Cyfryzacji. MSWiA przygotowało w tym zakresie zmiany
legislacyjne, za które było odpowiedzialne. MSWiA jest członkiem „Komitetu
Sterującego do spraw Projektu e-Dowód”, któremu przewodniczy Ministerstwo
Cyfryzacji.

Zaproponowane
przepisy zakładają, że dowód osobisty z warstwą elektroniczną, tak jak
dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz
uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. E-dowód usprawniał będzie
też komunikację obywateli z administracją i podmiotami komercyjnymi – pozwoli
m.in. na korzystanie z usług online. Dzięki nowemu dowodowi każdy dokument
elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu
cywilnego, zgłoszenie zameldowania, będzie można podpisać używając do tego celu
podpisu elektronicznego (zwanego podpisem osobistym). Jego użycie będzie przez
urząd traktowane tak samo, jak użycie podpisu własnoręcznego. Jeśli ktoś nie
będzie chciał posiadać w swoim dowodzie funkcji podpisu osobistego, będzie mógł
z niej zrezygnować.

W warstwie
elektronicznej dowodu znajdą się dane jego posiadacza, a także fotografia
zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne. Tym samym będzie to
dokument podróży zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego.

Planuje się, że
nowe dowody będą wydawane od marca 2019 r. Co ważne, nie będziemy musieli
wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów – zachowają one ważność do upływu
terminów w nich określonych.

Dowody osobiste z
warstwą elektroniczną funkcjonują już w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii,
Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, a także na Litwie,
Węgrzech czy we Włoszech. Dokument ten najczęściej jest wykorzystywany do
potwierdzania tożsamości i uwierzytelniania oraz do składania elektronicznego
podpisu.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *