Prezydent do sędziów NSA: Egzekwowanie orzeczeń jest „dotkliwą bolączką” procedury sądowej

&lt![CDATA[

Podczas poniedziałkowego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha odczytał list prezydenta skierowany do uczestników spotkania.

Anrzej Duda ocenił w liście, że NSA jest jednym z filarów praworządnego ładu Rzeczypospolitej. Zauważył, że sądownictwo administracyjne wykonuje doniosłą pracę państwową i społeczną. „Rozstrzyga spory pomiędzy obywatelem i organem administracji i wymierza sprawiedliwość. Stanowiska zajmowane przez NSA są wartościową prawną busolą, pozwalającą na eliminowanie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych” – wskazał.

Prezydent zwrócił też uwagę, że prezes NSA i składy orzekające sądów administracyjnych, mają kompetencje, co do sygnalizowania organom zwierzchnim istotnych naruszeń prawa lub okoliczności, mających wpływ na jej powstanie. „Instytucja sygnalizacji jest dodatkowym instrumentem, umożliwiającym sądom administracyjnym wymuszenie przestrzegania prawa przez organy administracji publicznej. Zachęcam panie i panów sędziów do wykorzystywania swoich kompetencji w tej mierze” – zaznaczył.

Jak podkreślił, obywatele i inne podmioty prawa, nieraz długo muszą czekać na wypełnienie się sprawiedliwości. „Zbyt często satysfakcja z uzyskanego w sądzie orzeczenia rozpływa się w długoletnich staraniach o wyegzekwowanie tego orzeczenia w praktyce. To jedna z dotkliwych bolączek naszej procedury sądowo-administracyjnej” – ocenił prezydent.

Dodał, że godzi to zwłaszcza w zasadę praworządności oraz zasadę prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie. Wskazał, że „zmiana tego niepokojącego stanu rzeczy powinna leżeć wszystkim na sercu”.

Zdaniem prezydenta, sądy powinny być wyposażone we właściwe instrumenty kontroli oraz dysponować możliwością egzekwowania wydanych orzeczeń.

Wyraził też nadzieję, że instytucja postępowania mediacyjnego będzie wykorzystywana szerzej w sądownictwie administracyjnym.

Prezydent przypomniał również, że zainicjował społeczną debatę, której celem jest wytyczenie zmian w konstytucji. „Mam nadzieję, że nie zabraknie w tej debacie głosów wybitnych ekspertów pań i panów sędziów. Jestem przekonany, że przeprowadzenie w tym roku referendum konsultacyjnego dodałoby wymiaru wielkiemu świętu Polaków (100-lecia odzyskania niepodległości-PAP)” – wskazał Andrzej Duda.

Prezydent podziękował też sędziom NSA za codzienną pracę. „Składam wyrazy szacunku i uznania paniom i panom sędziom za państwa ogromnie odpowiedzialną i wartościową pracę dla dobra Rzeczypospolitej i polskich obywateli” – dodał.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *