Prezes TK: Wymiar sprawiedliwości uzurpuje sobie prawo nieprzewidziane w konstytucji

&lt![CDATA[

Prezes TK Julia Przyłębska uczestniczyła w poniedziałek w spotkaniu szefów sądów konstytucyjnych sześciu państw Europy Środkowowschodniej na Zamku Królewskim w Warszawie. Przyłębska zabrała głos w debacie dotyczącej roli sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie.

„My w Polsce jesteśmy w szczególnym czasie jeśli chodzi o definiowanie i rolę Trybunału Konstytucyjnego w państwie. Dziś żyjemy w świecie uzurpacji. Okazało się, że konstytucję można czytać nie tylko niezgodnie z jej duchem, ale też niezgodnie z taką stricte czystą literą prawa.(…) System prawa kontynentalnego nadaje funkcje wymiarowi sprawiedliwości, a więc sądom powszechnym i sądom administracyjnym jako tym, które rozstrzygają indywidualne przypadki, a więc nie zajmują się oceną konstytucyjności aktów prawnych” – mówiła prezes TK.

Jej zdaniem „jesteśmy w czasach, kiedy pewne podmioty, wymiar sprawiedliwości, indywidualni sędziowie uzurpują sobie prawo nieprzewidziane w polskiej konstytucji”. „Takie rozedrganie związane z realizacją prawa w Polsce doprowadza do tego, że każdy poszczególny obywatel mówi +dana ustawa jest niezgodna z konstytucją+ i próbuje za namową parlamentarzystów realizować swoje prawa, wywodząc je z indywidualnej oceny ich konstytucyjności. To prowadzi do anarchii prawa” – dodała sędzia Przyłębska.

Według niej sytuacja walki o kompetencje wymiaru sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego „kompromituje” tych, którzy uzurpują sobie prawo do wykonywania funkcji, której nie nadała im konstytucja. „Myślę, że każde takie działania, które zmierzają do zaburzenia tej równowagi są działaniami, które – w mojej ocenie – wnoszą elementy anarchii” – oświadczyła prezes TK.

Według Przyłębskiej rola TK we współczesnym państwie, w którym następuje zmiana władzy i oczekiwań społecznych, jest niezwykle ważna. Jak dodała, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wybrani przez naród i pełnią funkcję kontrolerów w wypełnianiu konstytucji. „Tak jak sędziowie mają wypełniać rolę arbitrów, tak my (sędziowie TK – PAP) wypełniamy rolę kontrolerów konstytucji” – wskazała prezes TK.

„Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni zachować zimną krew i starać się wykonywać swoje funkcje, tak jak nakazuje konstytucja, bo konstytucja narodowa jest podstawowym aktem prawnym i zgodność wszelkich aktów, również prawa międzynarodowego, jest niezbędna. Każde państwo wchodzące do Unii Europejskiej wchodziło z określoną konstytucją” – zaznaczyła.

Jednocześnie Przyłębska zaapelowała do wszystkich narodów Unii Europejskiej o akceptowanie suwerenności i konstytucji każdego narodu, bo jest ona – jak powiedziała – „wyrazem niezależności narodu”. „Mówimy, że szanujemy wszystkie kultury, że są równe. To szanujmy naprawdę, a nie tylko poprzez szczere deklaracje” – podkreśliła.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *