Polska przekazała do TSUE odpowiedź ws. wniosku o środki tymczasowe

&lt![CDATA[

„Odpowiedź w sprawie wniosku KE o środki tymczasowe została złożona w Trybunale Sprawiedliwości UE” – podało źródło.

TSUE zwrócił się wcześniej do Polski, aby przekazała odpowiedź do czwartku.

„To szczegółowo motywujący stanowisko Polski, kilkudziesięciostronicowy dokument” – dowiedziała się PAP ze źródła.

24 stycznia TSUE poinformował, że Komisja Europejska złożyła wniosek
do TSUE o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu
do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Jeśli TSUE uzna
wniosek, Izba Dyscyplinarna SN zostanie zawieszona.

Rzecznik polskiego rządu Piotr Müller, komentując decyzję KE o
wystąpieniu o środki tymczasowe, powiedział wtedy, że „wymiar
sprawiedliwości jest domeną regulacyjną państw członkowskich i nie
dotyczą go regulacje unijne”. Dodał, że w związku z tym, w ocenie rządu,
KE nie ma podstawy prawnej, by podważać przepisy prawa dotyczące
wymiaru sprawiedliwości.

Müller podkreślił jednocześnie, że rząd podtrzymuje wszystkie
wcześniejsze argumenty o niezasadności skargi KE na kwestie związane z
Izbą Dyscyplinarną SN.

O środkach tymczasowych będzie w pierwszej kolejności decydowała
wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta, co wynika ze statutu
Trybunału. Hiszpanka nie ma określonego terminu na wydanie decyzji.
Środki tymczasowe, jeśli zostaną orzeczone, zaczną obowiązywać
natychmiast. Następnie wyznaczony zostanie termin rozprawy, podczas
której strony, w tym wypadku polski rząd oraz KE, będą mogły
zaprezentować swoje argumenty.

Potem zostanie wyznaczona data ostatecznego postanowienia. W tym
przypadku sprawa dotyczy Sądu Najwyższego państwa członkowskiego, więc
można się spodziewać, że TSUE wyda decyzję w składzie orzekającym
wielkiej izby.

Jeśli środki tymczasowe zostaną zasądzone, a Polska zdaniem Komisji
im się nie podda, to KE będzie mogła wystąpić do TSUE o zasądzenie kar
pieniężnych. W przypadku sprawy dotyczącej Puszczy Białowieskiej kara
grożąca za niestosowanie się do zakazu wynosiła minimum 100 tys. euro
dziennie. Ostatecznie wycinkę wstrzymano i kar nie naliczano.

W składzie wielkiej izby Trybunał obraduje na żądanie państwa
członkowskiego albo instytucji, które są stroną w postępowaniu, a także w
sprawach szczególnie ważnych lub skomplikowanych. Inne sprawy są
rozpatrywane przez izby złożone z pięciu lub trzech sędziów. Prezesi izb
złożonych z pięciu sędziów wybierani są na trzy lata, a prezesi izb
złożonych z trzech sędziów – na rok.

10 października 2019 r. KE zdecydowała o skierowaniu skargi do TSUE w
sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce, „aby chronić
sędziów przed kontrolą polityczną”. Jak uzasadniała, nowy system środków
dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby
Dyscyplinarnej SN, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani
przez Krajową Radę Sądownictwa, którą z kolei powołuje Sejm w procedurze
o charakterze politycznym. Komisja wystąpiła wówczas do TSUE o zajęcie
się sprawą w trybie przyspieszonym, ale jej wniosek dotychczas nie
został uwzględniony.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *