Odroczona sprawa dyscyplinarna sędziego Żurka ws. wypowiedzi nt. sędziego Zaradkiewicza

&lt![CDATA[

Podczas piątkowego posiedzenia sąd oddalił wnioski obrony, która domagała się wyłączenia składu orzekającego, a także przekazania sprawy do Sądu Najwyższego. Sąd odroczył sprawę do czasu rozpoznania zażalenia w tej drugiej sprawie.

Jak mówił obrońca Żurka mec. Mikołaj Pietrzak, wniosek o wyłączenie z orzekania sędziów katowickiego sądu nie ma charakteru osobistego i nie ma na celu kwestionowania wewnętrznej niezawisłości czy odwagi sędziów, lecz motywowany jest kwestiami proceduralnymi, instytucjonalnymi i ustrojowymi.

Adwokat przekonywał, że powoływanie sędziów dyscyplinarnych przez ministra sprawiedliwości to jego dowolna i arbitralna decyzja, która może wpływać na ocenę obiektywizmu tych sędziów, a zatem powinno skutkować ich wyłączeniem z orzekania.

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik zarzucił obronie obstrukcję procesową. „Ten wniosek nie służy wyjaśnieniu czegokolwiek, a jedynie temu, by proces nie ruszył” – powiedział.

Sąd ogłosił, że odracza rozprawę do czasu rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów przez inny skład sądu. Nieoczekiwanie jednak – po wystąpieniu zastępców rzecznika dyscyplinarnego, którzy przywołali art. 42 par 3 Kodeksu postępowania karnego – zmienił swą decyzję i postanowił kontynuować procedowanie. Sąd uznał, że przepis ten zezwala na kontynuowanie czynności procesowych po złożeniu wniosku o wyłączenie sędziego, jednak w przypadku uwzględnienia wniosku stają się one bezskuteczne.

Kolejny wniosek obrony dotyczył przekazania sprawy do SN. Sam sędzia Żurek powtórzył opinie części prawników, według których powołane przez obecną władzę sądy dyscyplinarne nie są sądami, przypomniał także orzeczenia trzech połączonych Izb SN oraz orzeczenia TSUE w sprawie sądów dyscyplinarnych w Polsce. W opinii obrony właściwym sądem do rozpoznania sprawy dyscyplinarnej Żurka jest Izba Karna SN.Także tego wniosku sąd nie uwzględnił, odroczył jednak rozprawę do czasu, gdy SN rozpozna zażalenie na piątkowe postanowienie.

Sprawa dyscyplinarna dotyczy słów z wywiadu w serwisie prawo.pl, w którym Żurek kwestionował powołanie Zaradkiewicza do SN. Chodzi o wywiad zatytułowany „Sędzia Żurek: Kamil Zaradkiewicz chce zafundować obywatelom chaos w sądach”. Wniosek rzecznika dyscyplinarnego trafił do sądu w październiku ubiegłego roku. Zarzuty wobec sędziego dotyczą tego, że miał on „uchybić godności urzędu” i „wygłosić manifest polityczny dotyczący jego poglądów i ocen związanych z działaniem konstytucyjnych organów państwa, w tym Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa”. Sędzia Żurek nie zgadza się z zarzutami, oceniając, iż ta sprawa jest wymierzona w sędziów, którzy publicznie wyrażają swoje poglądy prawne.

To jedna z dwóch spraw dyscyplinarnych Żurka rozpoznawanych w piątek przez katowicki sąd. W pierwszej z rozpoznawanych tego dnia spraw Żurek jest obwiniony o to, że nie podjął pracy w wydziale, do którego go przeniesiono. Sąd nie uwzględnił w piątek wniosku obrony o umorzenie postępowania. Nie zgodził się także na przekazanie tej sprawy do SN.

W piątek przed sąd przyszła grupa osób popierających Żurka, m.in. sędziowie m.in. Igor Tuleya i Paweł Juszczyszyn. Podobnie jak inne osoby, nie weszli na posiedzenie, na które z powodu ograniczeń epidemicznych wydano tylko kilka kart wstępu. Grupa osób popierających Żurka czekała na schodach wewnątrz sądu i przed gmachem przez kilka godzin rozpoznawania jego spraw dyscyplinarnych.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *