Nowy pełnomocnik ds. zwierząt: One nie posiadają barw politycznych [WIDEO]

&lt![CDATA[

26 czerwca, dwa dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił
swojego pełnomocnika do spraw ochrony zwierząt. Funkcja ta została
utworzona zarządzeniem ministra, a tym samym formalnie jest całkowicie
od niego zależna. W każdej bowiem chwili zarówno osoba pełnomocnika, jak
i sam urząd mogą zostać zmienione lub zniesione. W konsekwencji, można
odnieść wrażenie, że działanie Jana Krzysztofa Ardanowskiego było
głównie elementem kampanii
wyborczej mającym zdobyć dla Andrzeja Dudy głosy wyborców wrażliwych na
los zwierząt. Co więcej, zważywszy na twarde słowa, które w ostatnich
miesiącach padały z ust ministra rolnictwa pod adresem obrońców praw
zwierząt oraz na jego zapowiedzi, że nowy pełnomocnik przyjrzy się
przepisom o przymusowym ich odbiorze można było przypuszczać, że
Wojciech Albert Kurkowski stanie się raczej głosem rolników i hodowców,
niż osobą poszukującą kompromisu; nie mówiąc już o wzmocnieniu sytuacji
prawnej zwierząt. Teraz, gdy minął pierwszy miesiąc urzędowania nowego
pełnomocnika, postanowiliśmy z nim porozmawiać o jego wizji sprawowania
urzędu i szansach na choćby częściowe uniezależnienie się od rządowego
mocodawcy.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *